Virkasuhteen täyttäminen, Metsolan ala-asteen koulu, rehtori, työavain KASKO-01-69-22

HEL 2022-006446
More recent handlings
§ 50

Metsolan ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-69-22

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti ottaa Metsolan ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 000001) toistaiseksi ********** ja varasijalle **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Metsolan ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin virka (nro 000001) on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi ajalla 8.3.2022-22.3.2022, työavaimella KASKO-01-69-22. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 13.3.2022.

Metsolan ala-asteella ovat luokat 1-6. Koulussa opiskelee noin 360 oppilasta. Koulu toimii tällä hetkellä kolmessa eri toimipisteessä Itä-Pakilan alueella. Koululle valmistuu uusi koulurakennus 2023.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet.

Virkaan jätti 22.3.2022 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 24 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 13 hakijaa: ********** ********** ********** ********** Videohaastattelutyökalulla kysyttiin muun muassa hakijan johtamisfilosofiasta, pedagogisesta johtajuudesta rehtorin työssä, sekä kaikille sopivan koulun toteutumisen johtamisesta lähikoulussa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja HR-asiantuntija ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 5.4.2022 kutsuttiin neljä hakijaa: ********** ********** ********** Haastatteluun osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** Metsolan ala-asteen johtokunnan edustaja ********** ja HR-asiantuntija **********

Haastatteluiden perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin ********** ja ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy. ********** ja ********** kutsuttiin tämän jälkeen toiseen haastatteluun 25.4.2022. Haastatteluun osallistuivat perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja HR-asiantuntija **********

**********

**********

**********

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esihenkilötyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Videohaastattelujen, henkilöarvioinnin ja kahden haastattelukierroksen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Metsolan ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Varasijalle valitaan **********

Metsolan ala-asteen koulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 17.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 050 3205542

ulla-maija.vahasarja@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja