Varhaiskasvatusyksiköiden muutos, Itäinen varhaiskasvatusalue 7.1

HEL 2022-006465
More recent handlings
§ 45

Varhaiskasvatusyksiköiden muutos, varhaiskasvatusyksikkö Omenapuisto-Porslahdesta varhaiskasvatusyksikkö Kurkimoisio-Porslahti-perhepäivähoito Vartiokylä-Vuosaareksi ja Inkivääri-Omenapuisto-Sakarinmäeksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti varhaiskasvatusyksikkörakenne muutoksesta siten, että varhaiskasvatusyksikkö Omenapuisto-Porslahdesta liitetään päiväkoti Porslahti osaksi varhaiskasvatusyksikkö Kurkimoisio-perhepäivähoito Vartiokylä-Vuosaarta ja päiväkoti Omenapuisto liitetään osaksi varhaiskasvatusyksikkö Inkivääri-Sakarinmäkeä.

Näin muodostuvat varhaiskasvatusyksiköt ovat Kurkimoisio-Porslahti-perhepäivähoito Vartiokylä-Vuosaari ja Inkivääri-Omenapuisto-Sakarinmäki. Muutos astuu voimaan 1.8.2022 alkaen.

Päätöksen perustelut

Päiväkotien johtamisrakennetta muutetaan siten, että päiväkoteihin saadaan vahvempi resurssi johtamiseen 3. tason johtamisrakenteen kautta. Suunnitelma on mahdollista toteuttaa yhden viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Suunnitelmassa on otettu huomioon, että muutoksen jälkeen muodostuviin varhaiskasvatusyksiköihin kuuluvat toimipisteet sijaitsevat maantieteellisesti lähekkäin.

Henkilöstösuunnitelma on laadittu ja muutoksen suunnitelmaa on käsitelty yhteistoiminnallisesti työntekijöiden kanssa niissä toimipisteissä, joiden henkilöstöä muutossuunnitelma koskee. Varhaiskasvatusalueen esihenkilöt ovat osallistuneet suunnitelman tekemiseen. Niiden yksiköiden esihenkilöitä, joita muutos koskee, on kuultu. Varhaiskasvatusalueen muissa toimipisteissä suunnitelma on ollut työyhteisökokousten esityslistalla tiedoksi. Suunnitelma on viety tiedoksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstötoimikuntaan.

This decision was published on 24.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Antti Lehto-Raevuori, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 62842

antti.lehto-raevuori@hel.fi

Decisionmaker

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja