Adoptioneuvontapalvelujen myynti Vantaan kaupungille, Sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-006485
More recent handlings
§ 100

Päätös adoptioneuvonnan myynnistä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti myydä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa tehtävän sopimuksen mukaisesti Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tuottamat adoptioneuvonnan palvelut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 22.10.2019 § 247 oikeuttanut palvelukokonaisuuden johtajan myymään palvelukokonaisuutensa osalta palveluja 500 000 euroon saakka, kun kyse ei ole toimimisesta kilpailutilanteessa markkinoilla.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan perheoikeudelliset asiat tuottaa adoptioneuvonnan palvelut adoptiolain (22/2012) ja asetuksen (202/2012) mukaisesti.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala on tuottanut adoptioneuvonnan palvelut Vantaan kaupungin tarpeita varten 1.1.2012 alkaen. Sopimukset adoptioneuvonnan palvelujen myynnistä Vantaan kaupungille ovat olleet määräaikaisia. Sopimus adoptioneuvonnan palvelujen myynnistä päättyi 31.12.2022. Adoptioneuvonnan palvelut on tuottanut Helsingin perheoikeudellisten asioiden henkilöstö ja palvelut on järjestetty Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan tiloissa ja työvälineillä sekä kotikäynnit asiakkaiden kodeissa. Adoptioneuvonnan palvelut on tuotettu perheoikeudellisten asioiden nykyisillä adoptioneuvonnan resursseilla.

Aikaisempien sopimuskausien kokemusten perusteella Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on neuvotellut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa siitä, että Helsingin perheoikeudelliset asiat tuottaisi adoptioneuvonnan palvelut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle asiakkaille edelleen 1.1.2023 alkaen

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala laskuttaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta toteutuneiden neuvontapalvelujen mukaan.

Sopimukseen kuuluvat neuvontapalvelut ja niiden hinnat on esitetty liitteessä nro 1.

This decision was published on 28.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Katja Niemelä, perheoikeudellisten asioiden päällikkö, puhelin: 09 310 43420

katja.niemela@hel.fi

Decisionmaker

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja