Hankinta, pienhankinta, Kaisaniemenpuiston ja Kaisaniemenranta-kadun projektinjohtokonsultin kilpailutus, Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-006522
More recent handlings
§ 2

Kaisaniemenpuiston ja Kaisaniemenrantakadun projektinjohtokonsultin kilpailutus sisältäen Kaisaniemenpuiston ja Kaisaniemenrantakadun rakentamisen valmistelun asiantuntijatehtävät

Yksikön päällikkö

Päätös

Puisto- ja viheraluesuunnitteluyksikön päällikkö päätti hyväksyä Ramboll CM Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana ja päätti, että Ramboll CM Oy:n kanssa tehdään [Kaisaniemenpuiston ja Kaisaniemenrantakadun projektinjohtokonsultin rakentamisen valmistelun asiantuntijatehtävä, Kaupunkiympäristön toimiala hankinta] hankintasopimus. Hankinnan arvo on 59 920,00 euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus tulee voimaan vasta, kun sopimus on allekirjoitettu tai kun tilaus on tehty.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 03.08.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2022-006522 Kaisaniemenpuiston ja Kaisaniemenrantakadun projektinjohtokonsultin kilpailutus sisältäen Kaisaniemenpuiston ja Kaisaniemenrantakadun rakentamisen valmistelun asiantuntijatehtävät, Kaupunkiympäristön toimiala hankinta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa alittava palveluhankinta.

Tarjouspyyntö lähetettiin neljälle (4) tarjoajalle. Hankinnasta on julkaistu tarjouspyyntö osoitteessa pienhankintapalvelu.fi/tarjouspalvelu.fi, josta tarjouspyyntöasiakirjat olivat sähköisesti saatavissa. Määräaikaan 31.08.2022 klo: 12.00 mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, Ramboll CM Oy ja WSP Finland Oy. Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Saaduista tarjouksista on tehty vertailutaulukko (Liite 1)

Projektinhallinnan asiantuntija, laatupisteiden perustelut (Liite 2)

Kaikkien tarjoajien projektinhallinnan asiantuntijoiden kaikki esitetyt referenssit täyttävät tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen (laaja-alainen puisto- tai katuhanke).

Kaikkien osalta hyväksyttäviä referenssejä on maksimimäärä 6 kappaletta. Näin ollen referenssien määrän osalta kaikki tarjoajat saavat täydet 10 pistettä.

Referenssien laadun osalta on arvioitu tarjouspyynnön mukaisesti referenssien perusteella projektinhallinnan asiantuntijan

 • kokemusta laaja-alaisten puisto- tai katuhankkeiden suunnittelun tai rakentamisen johtamisesta
 • kokemusta hankkeen osittelusta (hankkeen jakaminen eri urakkakokonaisuuksiksi)
 • kokemusta kustannushallinnasta
 • kokemusta aikatauluhallinnasta

Hankkeen osittelulla tarkoitetaan tarjouspyynnön mukaisesti hankkeen jakamista eri urakoina toteutettaviksi kokonaisuuksiksi. Projektinhallinnan asiantuntijoiksi esitetyistä henkilöistä referenssien perusteella tästä on kokemusta vain Ramboll CM:n projektinhallinnan asiantuntijaksi esittämällä henkilöllä. Hankkeen osittelulla tarkoitetaan siis eri asiaa, kuin yksittäisen urakan työvaihesuunnittelulla.

Tarjouspyynnön kohdan 2.2 mukaan tehtävään valittavan konsultin tehtävänä on selvittää, millaisissa kokonaisuuksissa hanke voidaan toteuttaa huomioiden vuotuinen käytettävissä oleva rahoitus. Kustannushallinnassa oleellista on osaaminen rakennustöiden kustannustasoista. Tehtävässä on tavoitteena määrittää ne urakkakokonaisuudet, jotka vuosittain käytettävissä olevalla rahoituksella pystytään toteuttamaan. Kaisaniemenpuiston ja Kaisaniemenrannan hankkeen tässä vaiheessa urakkakohtainen kustannusten seuranta, maksuerien seuranta tai lisä- ja muutostöiden käsittely eivät ole oleellisia.

Tarjouspyynnön kohdan 2.3 mukaan hankkeen osittelua ja aikatauluja suunniteltaessa tulee huomioida muut samanaikaisesti käynnissä olevat urakat ja esittää niihin liittyvät välitavoitteet ja yhteensovittamista vaativat seikat. Hankkeen aikataulun osalta oleellista on hahmottaa kokonaisaikataulu, jota osittelun perusteella tarkennetaan vuosittaiseksi hankeosatasoiseksi aikatauluksi huomioiden yhteensovitus muihin ympäröiviin hankkeisiin. Tehtävän aikatauluhallinnassa ei edetä urakkakohtaisen työaikataulun laadinnan ja seurannan tasolle.

Edellä kuvatun perusteella projektinhallinnan asiantuntijan kokemus laaja-alaisten puisto- tai katuhankkeiden suunnittelun tai rakentamisen johtamisesta, hankkeen osittelusta, kustannushallinnasta ja aikatauluhallinnasta täyttyy hyvin (8 pistettä) Ramboll CM:n osalta, tyydyttävästi (6 pistettä) WSP Finland Oy:n osalta ja heikosti (4 pistettä) HTJ Rakennuttajat Oy:n osalta.

Työryhmä, laatupisteiden perustelut (Liite 2)

Työryhmältä edellytetään

 • kokemusta laaja-alaisen puistohankkeen suunnittelusta tai rakentamisesta
 • kokemusta katujen ja kunnallistekniikan suunnittelusta tai rakentamisesta
 • kokemusta rantarakenteiden peruskorjauksen suunnittelusta tai rakentamisesta

Tarjoaja on voinut nimetä työryhmään enintään kolme asiantuntijaa, joista yhdellä tulee olla viheralan tutkinto.

Ramboll CM Oy:n työryhmän kokemus vastaa erinomaisesti (10) tehtävän vaatimuksia. Erityisesti kokemus laaja-alaisista puistohankkeista ja rantarakenteiden peruskorjauskohteista korostui. Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n ja WSP Finland Oy:n kokemus vastaa hyvin (8) tehtävän vaatimuksia.

Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarkastus

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Kaikki tarjoajat täyttävät tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu ja sopimuskumppanin valinta

Tarjouspyynnössä on määritelty tarjousten valintaperusteet. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan hinnan (30 pistettä) ja laatutekijöiden (70 pistettä) perusteella.

Ramboll CM Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin liitteenä olevasta vertailutaulukosta ilmenevin perustein.

Sopimuskumppaniksi hyväksytyn osalta on tarkastettu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeen mukaiset selvitykset, joita on edellytetty tarjouspyynnössä.

Hankintasopimus tulee voimaan vasta, kun sopimus on allekirjoitettu tai kun tilaus on tehty. Sopimus päättyy, kun työ on hyväksytysti suoritettu. Työn tulee valmistua 31.1.2023 mennessä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan Puisto- ja viheraluesuunnittelu yksikön päälliköllä on hankintavaltuudet enintään 200 000 euron suuruisiin hankintoihin. Puisto- ja viheraluesuunnittelu yksikön päällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

This decision was published on 28.09.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kaija Laine, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38625

kaija.laine@hel.fi

Decisionmaker

Katriina Arrakoski
yksikön päällikkö

Attachments

1. Vertailutaulukko
2. Laatupisteiden perustelut

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.