Avustuksen hakeminen, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Uudet lukutaidot Helsinkiin, Opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2022-006546
More recent handlings
§ 60

Valtion erityisavustus Uudet lukutaidot Helsingin perusopetukseen -hankkeelle

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen hankkeelle ‘Uudet lukutaidot Helsingin perusopetukseen’. Mikäli ministeriö myöntää avustusta, toteutetaan hanke ajalla 1.10.2022–31.12.2023. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyötahona hankkeen toteutuksessa on Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 489 000 euroa, josta Viikin normaalikoulun osuus on enintään 26 000 euroa. Valtion erityisavustusta haetaan yhteensä 391 200 euroa, josta Viikin normaalikoulun osuus on enintään 20 800 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus (20 % kokonaiskustannuksista) on enintään 97 800 euroa, josta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osuus on enintään 92 600 euroa, joka katetaan kehittämispalveluiden budjetista, ja Viikin normaalikoulun osuus on enintään 5 200 euroa.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa projektipäällikkö Hanna Kietäväinen-Sirénin kehittämispalveluista asioimaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä hakujärjestelmässä tämän hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut huhtikuussa 2022 haettavaksi valtion erityisavustusta esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen ja osaamisen kehittämiseen vuosina 2022–2023 yhteensä enintään 5 000 000 euroa. Erityisavustuksen keskeiset tavoitteet ilmenevät oheisesta opetus- ja kulttuuriministeriön hakuilmoituksesta. Hakukelpoisia ovat esi- ja perusopetuksen järjestäjät, ja kunta voi sisällyttää sen alueella toimivan harjoittelukoulun hakemukseensa. Erityisavustusta myönnetään enintään 80 % hankkeiden kokonaismenoista.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hakee avustusta hankkeelle, jolla mm. edistetään kaupunkistrategian 2021–2025 tavoitteita, että kaikki koulut ovat hyviä ja että Helsingistä tehdään lukemisen ja lukutaidon pääkaupunki. Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun kanssa tehtävä yhteistyö edistää kaupungin ja yliopiston strategista kumppanuutta.

Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut tulokset sekä talousarvio on kuvattu tarkemmin oheisessa avustushakemuksessa.

Hankkeen toteutusta toimialalla koordinoi kehittämispalvelut, joka tekee toteutuksessa tiivistä yhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen sekä tietohallintopalveluiden kanssa.

Toimivalta

Rahoitusjohtaja on 10.12.2018 päättänyt (103 §), että perusopetusjohtaja on toimivaltainen päättämään kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisesta.

This decision was published on 30.05.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Lauri Vihma, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 26007

lauri.vihma@hel.fi

Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 27090

antti.aaltonen@hel.fi

Kati Immeli-Vänskä, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 22472

kati.immeli-vanska@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja