Nimeämispyyntö, HUS-yhtymän toimielielimet, HUS-yhtymä

HEL 2022-006574
More recent handlings
Case 19. / 459 §

Edustajien nimeäminen HUS-yhtymän toimielimiin

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Elisa Gebhardin ehdotuksesta.

Esittelijä muutti ehdotuksestaan kohdan B muotoon: "Tarkastuslautakuntaan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen" ja kohdan C muotoon: "Kansalliskielilautakuntaan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen".

Kaupunginhallitus nimeää HUS-yhtymän

A Yhtymähallitukseen seuraavat kuusi jäsentä ja varajäsentä:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

B Tarkastuslautakuntaan jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen

C Kansalliskielilautakuntaan jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen

Close

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja pyytää Helsingin kaupunkia nimeämään edustajansa ensimmäiseen yhtymäkokoukseen 30.6.2022 mennessä. Lisäksi tulee nimetä edustajat yhtymähallitukseen, tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan, joista yhtymäkokous päättää ensimmäisessä kokouksessaan. Nimeämispyyntö on liitteenä.

HUS-yhtymän jäseniä ovat Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki. HUS-yhtymän perussopimus on kaikkien jäsenten hyväksymä. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti hyväksymisestä 27.4.2022 § 99. Perussopimus on oheismateriaalina.

Perussopimuksen mukaan jäsenet nimeävät ehdokkaita yhtymähallitukseen seuraavasti: Helsingin kaupunki kuusi jäsentä ja varajäsentä, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue neljä jäsentä ja varajäsentä, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yksi jäsen ja varajäsen. Lisäksi yhtymähallitukseen valitaan Helsingin yliopiston ehdotuksen perusteella kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Yhtymäkokous valitsee yhtymähallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajaksi Helsingin kaupungin nimeämän jäsenen ja varapuheenjohtajaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämän jäsenen.

Yhtymähallituksen toimikausi on vaalikausi.

Yhtymähallitus johtaa HUS-yhtymän toimintaa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa erityisesti HUS-yhtymän

 1. järjestämisvastuulla olevien tehtävien toteuttamisesta
 2. HUS-yhtymän toimitusjohtajan valinnasta
 3. strategian toteuttamisesta
 4. yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, toimeenpanosta ja laillisuuden valvonnasta  
 5. talousarvion noudattamisesta
 6. asiakasmaksujen ja muiden perittävien korvausten vahvistamisesta talousarviossa määrättyjen perusteiden mukaisesti
 7. toiminnan yhteensovittamisesta
 8. valtakunnallisten ja yhteistyöaluekohtaisten tehtävien toteuttamisesta
 9. yliopistollisen lääketieteellisen ja terveystieteellisen opetus- ja tutkimustoiminnan edellytyksistä
 10. työnantajatoiminnasta ja
 11. hallinnon ohjauksesta

Yhtymähallitus vastaa HUS-yhtymän asiakkaiden palvelujen yhteensovittamisesta ja integraatiosta lain edellyttämällä tavalla.

Yhtymähallitus valvoo HUS-yhtymän etua, edustaa HUS-yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

HUS-yhtymässä on tarkastuslautakunta. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

HUS-yhtymässä on kansalliskielilautakunta. Lautakuntaan valitaan HUS-yhtymän jäsenten alueen ruotsinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvista henkilöistä yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kansalliskielilautakunnan tehtävät määräytyvät lain ja hallintosäännön perusteella. Lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen kokouksessa.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan mm. hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvun 16 §:n mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee yhtymäkokousedustajat. Perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja. Yhtymäkokousedustajalle on nimettävä henkilökohtainen varaedustaja.

Close

This decision was published on 29.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi