Kuuleminen, elintarvikelaki 59 §, Litsi Oy

HEL 2022-006595
More recent handlings
§ 17

Elintarvikelain 59 §:n mukainen elintarvike-erän käyttöä ja hävitystä koskeva päätös, Litsi Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Litsi Oy
Melkonkatu 15 B 44
00210 Helsinki
y-tunnus 3121008-6

Elintarvikehuoneisto

Big Bowl Restaurant
Malminrinne 2-4
00100 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että Litsi Oy on vastaanottanut Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta lihaeriä (Chicken breast 2,5 kg x 2, Chicken fillet 2,5 kg x 4, yhteensä 15 kg), mitkä eivät täytä asetusten (EY) N:o 1688/2005 ja (EY) N:o 853/2004 vaatimuksia.

Puuttuvien salmonellatodistusten vuoksi edellä mainitut lihaerät määrätään hävitettäväksi, käytettäväksi valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai palautettavaksi lähtömaahan.

Hylätyt erät on palautettava lähtömaahan, käytettävä valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai hävitettävä 5.6.2022 mennessä. Erän palauttamisesta, käytöstä muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai hävittämisestä on sovittava erikseen elintarviketurvallisuusyksikön kanssa 3.6.2022 mennessä.
Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 142/2011 vaatimuksia.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 5.6.2022 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut teki valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen Litsi Oy:n Big Bowl Restaurant -ravintolaan
10.5.2022 (liite 1). Tarkastuksella havaittiin, että ravintola tuo raakaa, pakastettua lihaa Suomeen toisesta EU:n jäsenmaasta (Virosta) ilman salmonellaerityistakuiden vaatimuksia koskevia asiakirjoja. Tarkastushetkellä ravintolan keittiö- ja varastotiloissa oli kolmea erilaista broileria, joiden alkuperämaat olivat Romania, Latvia ja Ukraina. Koska toimijalla ei ollut esittää tarkastuksella lihaeriin yhdistettävissä olevia lainsäädännön (EY N:o 1688/2005) vaatimusten mukaisia kaupallisia asiakirjoja eikä salmonellatodistuksia, toimija poisti broilerit väliaikaisesti käytöstä
omavalvonnassaan ja toimijalle annettiin mahdollisuus toimittaa puuttuvat asiakirjat seuraavaan päivään (11.5.2022) mennessä. Romanialaisesta broilerista toimija esitti asianmukaiset asiakirjat. Ukrainalaisesta broilerista toimijalla ei ollut esittää salmonellatodistusta ja latvialaiselle broilerille esitetty salmonellatodistus ei ollut yhdistettävissä ko. broilerierään. Havaittujen epäkohtien vuoksi viranhaltija päätti 12.5.2022
asettaa elintarvikkeet väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon. Päätös tehtiin elintarvikelain 64 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä (liite 2). Elintarvikkeet luetteloitiin päätökseen.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu lihaeriä koskevasta elintarvike-erän käyttöä ja hävitystä koskevasta päätöksestä 13.5.2022 päivätyllä kirjeellä (liite 3). Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Toimija ei esittänyt broilerieriä koskevia lainsäädännön vaatimusten mukaisia salmonellatodistuksia määräaikaan 11.5.2022 mennessä.

Elintarvikelain (297/2021) 64 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön 27 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56, 58 ja 59 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Elintarvikelain (297/2021) 59 §:n mukaan valvontaviranomainen päättää, mihin tarkoitukseen elintarvikesäännösten vastaista elintarviketta tai elintarvikekontaktimateriaalia voidaan käyttää tai mihin tarkoitukseen se voidaan luovuttaa, jos elintarviketta tai elintarvikekontaktimateriaalia ei voi muuttaa määräysten mukaiseksi.

Valvontaviranomaisen on määrättävä elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali hävitettäväksi, jos sen käyttö ei ole mahdollista tai jos terveydelliset syyt tai elintarvikesäännökset sitä edellyttävät.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen (EY) N:o
853/2004 8 artiklan mukaisesti elintarvikealan toimijoiden, jotka aikovat saattaa markkinoille naudan, sian, kanan, kalkkunan, helmikanan, ankan tai hanhen lihaa, poissulkien raakalihavalmisteet ja mekaanisesti erotettu liha Suomessa, on kohdan 2 mukaan noudatettava seuraavia
salmonellaa koskevia sääntöjä:
a) naudan, sian sekä siipikarjan lihan osalta lähetyksistä on pitänyt ottaa näytteet lähettävässä laitoksessa ja näytteille on pitänyt tehdä yhteisön lainsäädännön mukainen mikrobiologinen koe, josta on saatu negatiivinen tulos.
c) Kokeita ei tarvitse tehdä naudan ja sian lihan lähetyksille, jotka on tarkoitettu laitoksessa pastöroitaviksi, steriloitaviksi tai vaikutuksiltaan vastaavaan käsittelyyn.
d) Kokeita ei tarvitse tehdä elintarvikkeille, jotka ovat peräisin laitoksesta, jonka valvontaohjelman on kyseisten eläinperäisten elintarvikkeiden osalta ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tunnustettu vastaavan Suomen osalta hyväksyttyä ohjelmaa.

Asetuksen 8 artiklan 2 e kohdan mukaan naudan, sian sekä siipikarjan lihan osalta elintarvikkeen mukana on oltava yhteisön lainsäädännössä vahvistetun mallin mukainen kaupallinen asiakirja tai todistus, josta käy
ilmi, että:
i) kokeet on suoritettu ja niistä on saatu negatiiviset tulokset tai
ii) liha on tarkoitettu johonkin c alakohdassa mainittuun tarkoitukseen
tai
iii) liha on peräisin d alakohdan soveltamisalaan kuuluvasta laitoksesta.

Komission asetuksen (EY) N:o 1688/2005 asetuksen (EY) N:o
853/2004 täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta 6 artiklan mukaan naudan, sian ja siipikarjanlihaerien, lukuun ottamatta raakalihavalmisteita ja mekaanisesti erotettua
lihaa, joka on tarkoitettu Suomeen ja Ruotsiin mukana on oltava
asetuksen liitteessä IV vahvistetun mallin mukainen kaupallinen asiakirja.

Yleisen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/2002 artiklan 19 mukaisesti, jos elintarvikealan toimija katsoo tai sillä on syytä epäillä, että sen maahantuoma elintarvike ei ole elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen, sen on käynnistettävä välittömästi menettelyt kyseisen elintarvikkeen poistamiseksi markkinoilta, jos se ei ole enää kyseisen alkuperäisen toimijan välittömässä valvonnassa, ja ilmoitettava tästä toimivaltaisille viranomaisille.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 10.5.2022
2. Viranhaltijan antama väliaikainen kieltopäätös, 12.5.20222
3. Litsi Oy:n kuuleminen elintarvikelain 59 §:n mukaisesta elintarvike-erän käyttöä ja hävitystä koskevasta päätöksestä

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 6, 27, 56, 59, 64, 68, 75, 78 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 8 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1688/2005 asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta 6 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista, 19 artikla

Komission asetus (EY) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että ellei Litsi Oy ole ryhtynyt toimenpiteisiin 5.6.2022 mennessä, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto voi määrätä toimenpiteet teetettäväksi toiminnan harjoittajan kustannuksella elintarvikelain 68 §:n mukaisesti. Tällöin toimenpiteet teetetään siten, että Litsi Oy:n taloudellinen menetys jää mahdollisimman pieneksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Litsi Oy:lle.

This decision was published on 30.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Maarit Lähdesmäki, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32099

maarit.lahdesmaki@hel.fi

Decisionmaker

Anne Kärnä
vs. yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 10.5.2022
2. Viranhaltijan antama väliaikainen kieltopäätös, 12.5.20222
3. Litsi Oy:n kuuleminen elintarvikelain 59 §:n mukaisesta elintarvike-erän käyttöä ja hävitystä koskevasta päätöksestä

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.