Tutkimuslupa, Matalan kynnyksen liikuntapalveluiden kehittäminen liikuntaneuvonnan asiakkaiden tarpeiden pohjalta

HEL 2022-006703
More recent handlings
§ 43

Tutkimuslupa: Matalan kynnyksen liikuntapalveluiden kehittäminen liikuntaneuvonnan asiakkaiden tarpeiden pohjalta –opinnäytetyötä varten

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs.liikuntajohtaja päätti jatkaa ********** Matalan kynnyksen liikuntapalveluiden kehittäminen liikuntaneuvonnan asiakkaiden tarpeiden pohjalta –opinnäytetyön tutkimusluvan voimassaoloa 30.11.2022 saakka.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla on mahdollista kehittää Helsingin kaupungin matalan kynnyksen liikuntapalveluita liikuntaneuvonnan asiakkaiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi. Työn tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat liikuntaneuvonnan asiakkaiden fyysiseen aktiivisuuteen ja millaisia ohjattujen liikuntapalveluiden pitäisi olla, jotta liikuntaneuvonnan asiakkaat hakeutuisivat niiden pariin.

Opinnäytetyöhön on myönnetty 24.5.2022 tutkimuslupa joka on voimassa 31.10.2022 saakka. Alkuperäisen tutkimusluvan toimittaminen hakijalle viivästyi ja tutkimusaikataulun siirtymisen takia tutkimusluvan voimassaoloa on tarpeen jatkaa 30.11.2022 saakka.

Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla liikuntaneuvonnan asiakkaita, liikuntaneuvojia ja liikunnan ohjaajia. Aineisto suojataan luvatonta käsittelyä vastaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterinpidosta vastaa tutkimusluvan saaja. Samaten tutkimusrekisteri ja tunnistetiedot hävitetään, kun henkilötiedot eivät ole enää tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Tutkimusluvan saaja sitoutuu siihen, ettei hän käytä saamiaan tietoja asiakkaan tai henkilökuntaan kuuluvan henkilön tai hänen läheistensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus, eikä luovuta saamiaan henkilötietoja sivulliselle.

Tutkimusluvan saaja luovuttaa valmiista tutkimusraportista kaksi kappaletta korvauksetta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan arkistoon ja sen palvelun yhteyshenkilölle, mistä aineisto on kerätty. Raportin voi toimittaa sähköpostilla lisätiedonantajille.

This decision was published on 26.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Miikka Haimila, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 28739

miikka.haimila@hel.fi

Hanne Munter, erityissuunnittelija, puhelin: 040 1546799

hanne.munter@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja