Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 1, ohjaava opettaja, työavain KASKO-03-86-22

HEL 2022-006771
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 4, ohjaava opettaja, KASKO-03-86-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Koulutuspäällikkö Satu Suihkonen päätti valita ohjaavan opettajan määräaikaiseen virkasuhteeseen **********

Virantoimitus alkaa 1.6.2022 ja päättyy 31.12.2023.

Virkaan valitulla on koeaika (6 kk).

Päätös on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Ohjaavien opettajien määräaikaiset virkasuhteet (12 kpl) ovat olleet julkisesti haettavana ajalla 7.4.–21.4.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävien ensimmäiset sijoituspaikat ovat Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on ohjaavan opettajan tehtävät Kampus 4:n koulutuksissa.

Ammatillisen opettajan kelpoisuusvaatimukset ovat opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaiset.

Tehtävässä ohjaava opettaja ohjaa ja opettaa oman osaamisensa kautta opiskelijoita yhdessä muiden tiimiläisten kanssa taitopajoilla sekä erilaisissa oppimisympäristöissä. Tehtävät sijoittuvat eri kampuksillemme ja aloille.

Tehtävään kuuluvat mm. eri ikäisten ja taustaisten opiskelijoiden ohjaus ja tukeminen tutkintotavoitteisissa opinnoissa tai tutkintoon valmistavassa (TUVA) koulutuksessa. Lisäksi tehtävään kuuluu toimiminen monialaisissa verkostoissa eri toimijoiden kanssa. Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä ohjauksellista ja valmentavaa otetta. Eduksi luetaan kokemus ammatillisesta koulutuksesta sekä monipuoliset pedagogiset taidot.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kahdeksankymmentäneljä (84) hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 64 hakijalla. Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin 23 hakijaa. Kaksi kutsuista perui hakemuksensa. Teams-ryhmähaastattelut toteutettiin 2.5.2022, haastattelijoina toimivat vs. rehtori Sirpa Lindroos, vs. rehtori Elina Tirinen ja koulutuspäällikkö Helena Lehtinen, sekä 4.5.2022 ja 5.5.2022 haastattelijoina toimivat vs. rehtori Sirpa Lindroos ja koulutuspäällikkö Helena Lehtinen.

**********

********** vahvuudeksi katsottiin monipuolinen työkokemus opetuksessa ja ohjauksessa. Hänellä on kokemusta kielitietoisesta opetuksesta ja hyvät tiimityö- ja vuorovaikutustaidot. Hänellä on kokemusta toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaustehtävistä sekä näyttöä toimimisesta menestyksekkäästi erilaisten opiskelijoiden ohjauksessa moniammatillisessa tiimissä.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 24.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82283

satu.suihkonen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Suihkonen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1