Valtuustoaloite, lapsiparkkitoiminnan kehittäminen liikuntapalveluissa

HEL 2022-006836
More recent handlings
Case 9. / 174 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Eeva Kärkkäisen ym. aloitteesta liikuntapaikkojen lapsiparkkitoiminnan selvittämiseksi

Culture and Leisure Committee

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että pienten lasten vanhemmilla on mahdollisimman matala kynnys harrastaa liikuntaa. Liikuntapalvelun nykyisten käyttömenojen puitteissa tällaisen toiminnan koordinointi ja rahoittaminen ei kuitenkaan ole mahdollista.

Liikuntapalvelut pyysi kesä-elokuussa aloitteeseen liittyen yhteensä 22 lapsi- ja perhejärjestöltä tietoa niiden valmiudesta lapsiparkkitoiminnan järjestämiseen. Näistä järjestöistä yhteensä kolme jäi pohtimaan, olisiko tällaisen toiminnan järjestäminen mahdollista, neljä järjestöä vastasi kieltävästi ja muilta järjestöiltä ei saatu vastausta. Kolmen järjestön vastauksista nousi esiin se, että lapsiparkkitoiminnan järjestämiseen liittyen tulisi selvittää mm. toiminnan koordinointi ja vastuut, tilojen turvallisuus, hoitajien perehdytys ja koulutus, toiminnan vakuuttaminen ja toiminnan laatuun liittyviä kysymyksiä.

Vastanneista järjestöistä Mannerheimin Lastensuojeluliitto nosti esiin, että järjestön Uudenmaan piiri koordinoi tilapäistä lastenhoitoapua helsinkiläisille perheille. Perhe voi tilata hoitajan suoraan kotiin harrastustensa ajaksi https://uudenmaanpiiri.mll.fi/https-uudenmaanpiiri-mll-fi-perheil/. Hoitajan palkka on 9,50 euroa/tunti (pyhäpäivinä 19 euroa/tunti) vuonna 2022.

Liikuntapalvelujen hallinnoimissa sisäliikuntapaikoissa ei ole käyttöön otettavissa sellaista tilaa, johon lapsiparkkitoiminnan voisi sellaisenaan sijoittaa. Sisäliikuntatilat on lähtökohtaisesti suunniteltu eri liikuntalajien toiminnoille. Tilojen uudelleen suunnittelu lapsiparkkitoiminnan vaatimusten ja asiakasturvallisuuden huomioimiseksi vaatisi lisäresursointia ja investointimäärärahaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymän liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian mukaisesti liikuntapalvelut edistää organisoitua ja omaehtoista liikuntaa sekä arki- ja hyötyliikkumista tuottamalla liikunnan ja urheilun olosuhteita. Ohjattuja liikuntapalveluita tuotetaan ensisijaisesti lapsille ja nuorille, ikääntyneille sekä soveltavan liikunnan palveluita tarvitseville. (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.12.2021, § 207).

Lapsiperheiden yhteisen liikkumisen tukeminen kuuluu liikuntapalvelun perustehtävään. Tutkimustiedon mukaan perheen liikkumistottumukset vaikuttavat liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen erityisesti lasten osalta merkittävästi, jopa aikuisikään saakka. Liikuntapalvelut järjestää lapsiperheille Perhehulinoita, Liikuntahulinoita sekä temppujumppaa. Maksuttomia Perhehulinoita järjestetään pääasiassa alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen yhteensä yhdessätoista eri paikassa ympäri Helsinkiä. Liikuntahulinat on suunnattu alle 9-vuotiaille lapsille perheineen (alle 9-vuotias lapsi maksutta, aikuinen 3,50 euroa). Temppujumppa perheet-tunti on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Helsingin kaupunki ja muut pääkaupunkiseudun kunnat järjestävät perheille myös pääosin maksuttomia, lasten ehdoilla toteutettavia toiminnallisia luontoretkiä.

Liikuntapalvelut järjestää myös liikuntatoimintaa pienille lapsille (temppukoulut 4–5-vuotiaille ja 5–6-vuotiaille sekä temppujumppaa alle kouluikäisille lapsille). Myös eräät liikuntaseurat järjestävät toimintaa alle kouluikäisille lapsille kaupungin liikuntapaikoilla. Lasten liikkuessa vanhemmalla on mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa 31.10.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Eeva Kärkkäisen ja 33 muun valtuutetun aloitteesta koskien mahdollisuutta edistää lapsiparkkitoimintaa Helsingissä sekä yksityisissä että julkisissa liikuntapalveluissa edistääkseen pienten lasten vanhempien terveyttä ja hyvinvointia.

Valtuustoaloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Aloitteesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.

Close

This decision was published on 07.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Ask for more info

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Saana Saarikivi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 87941

saana.saarikivi@hel.fi