Hankinta, Rava3Pro Koneluettavat tarkastussäännöstöt, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-006847
More recent handlings
§ 7
This decisionmaker is no longer active

Hankinta, IFC-tietomallien rakennusvalvonnan käyttötapauksille koneluettavan tarkastussäännöstön määrittelyn asiantuntijatyö

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikönpäällikkö hyväksyi Solibri Oy:n tarjouksen ja päätti, että Solibri Oy:n kanssa tehdään IFC-tietomallien rakennusvalvonnan käyttötapauksille koneluettavan tarkastussäännöstön määrittelyn asiantuntijatyön hankintasopimus. Hankinnan arvo on 59 000 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kohteena oleva asiantuntijatyö liittyy Helsingin kaupungin johtaman, valtionvarainministeriön rahoittaman hankkeeseen "Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittäminen ja prosessien automatisointi". Hankkeessa on mukana 26 kuntaa. Hankkeen päähakijana ja hallinnoijana toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeeseen kuuluvat Helsingin kaupungin lisäksi seuraavat kunnat ja kaupungit: Espoo, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Lohja, Kirkkonummi, Sipoo, Tuusula, Ylöjärvi, Äänekoski, Iisalmi, Asikkala ja Sysmä.

Hankintapäätös tehdään ehdollisena, kunnes hankkeeseen osallistuvien kuntien välinen Hallintosopimus hankintayhteistyöstä "Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittäminen ja prosessien automatisointi" –hankkeessa on lainvoimainen.

Hankintasopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankintaa koskevan erillisen kirjallisen hankintasopimuksen.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunkiympäristön toimialan 27.5.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2022-006847 / IFC-tietomallien rakennusvalvonnan käyttötapauksille koneluettavan tarkastussäännöstön määrittelyn asiantuntijatyö. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon 60 000 euroa alittava palveluhankinta.

Asiantuntijatyössä määritellään IFC-tiedostoille koneluettavat tarkastussäännöt rakennusvalvonnan käyttötapauksille.

Tarjouspyyntö lähetettiin kolmelle (3) tarjoajalle. Asetettuun määräaikaan 13.6.2022 klo 12.00 mennessä saapui kaksi (2) tarjousta. Tarjoukset jättivät Solibri Oy ja Gravicon Oy. Saaduista tarjouksista laadittiin avauspöytäkirja.

Tarjoajan soveltuvuus ja tarjouksen tarkastus

Koska tarjouspyyntöön saapui kaksi (2) tarjousta, suoritettiin tarjousten vertailu.

Tarjouspyynnössä esitettiin tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset sekä tarjouksen sisällölle asetetut vähimmäisvaatimukset. Molemmat tarjoajat täyttävät tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset ja tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjousten vertailussa todettiin, että Solibri Oy:n tarjouksessa esitetyllä asiantuntijalla on enemmän tarjouspyynnön kohteena olevista koneluettavien tarkastussäännöstöjen laatimisesta kansallisia referenssejä, kuin Graviconin tarjouksessa esitetyllä asiantuntijalla. Tämän merkittävän työkokemuksen painoarvo katsottiin päätöksen perusteeksi Solibri Oy:n tarjoukselle. Tarjousten vertailusta laadittiin pöytäkirja.

Sopimuskumppanin valinta

Sopimuskumppaniksi valitulta on tarkastettu Helsingin kaupungin harmaan talouden torjuntaohjeen mukaiset selvitykset, joita on edellytetty tarjouspyynnössä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan yksikönpäälliköllä on hankintavaltuudet enintään 60 000 euron suuruisiin hankintoihin. Yksikönpäällikkö on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

This decision was published on 07.07.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Aarno Alanko, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26474

aarno.alanko@hel.fi

Decisionmaker

Aarno Alanko
yksikön päällikkö

Attachments

1. Vertailutaulukko

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.