Vahingonkorvaus, henkilövahinko, päiväkoti Oulunkylä

HEL 2022-006963
More recent handlings
§ 22

Vahingonkorvausvaatimus, liukastuminen

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan esittämät vaatimukset ja perusteet

Hakija on 15.5.2022 esittänyt kaupungille määrältään 245,35 euron ja osin yksilöimättömän vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakija liukastui 8.3.2022 klo 8.30 päiväkoti Oulunkylän portin pielessä osoitteessa Kivalterintie. Vaatimuksen mukaan vahinkopaikka oli luminen, jäinen ja hiekoittamaton.

Sovellettavat säännökset

Kiinteistö, jonka alueella vahinko on tapahtunut, on kaupungin hallinnoima, joten kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä vahingonkorvauslain vastuusäännösten että maankäyttö- ja rakennuslain kunnossapitoa koskevien säännösten kautta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa pitämään rakennuksen ympäristöineen sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Kaupungilla on kiinteistön omistajana vastuu alueen kunnossapitotoimien toteuttamisesta. Kaupunki on siirtänyt sopimuksin kyseisen alueen kunnossapidon palveluyhtiölle.

Kaupungin ja palveluyhtiön välisen sopimuksen mukaan lumenpoisto tehdään tarvittaessa ulko-ovien edustoilta ja pääkulkuväyliltä ma-la klo 9.00 mennessä ja sunnuntaisin klo 12.00 mennessä. Jatkuvan tai toistuvan sateen sattuessa työ uusitaan, kun lunta on satanut yli 5 cm. Liukkaudentorjunta suoritetaan tarvittaessa ulko-ovien edustoille ja pääkulkuväylille ma-la klo 9.00 mennessä, sunnuntaisin klo 12.00 mennessä heti lumenpoiston jälkeen tai kaksi tuntia liukkauden syntymisestä.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan kohteella on hiekoitettu maaliskuussa 3.3.2022, 4.3.2022, 7.3.2022, 9.3.2022, 17.3.2022, 21.3.2022 ja 22.3.2022. Hiekoituksia on tehty useamminkin, mutta kaikista käsin suoritetuista hiekoituksista ei ole päiväkirjamerkintää.

Päiväkodista saadun selvityksen mukaan piha on tapahtumapäivänä ollut hiekoittamaton ja peilikirkkaassa jäässä. Piha oli hiekoitettu tapahtuman jälkeen. Päiväkodista ei osattu ottaa kantaa vahinkoa edeltävän päivän hiekoitukseen.

Kaupungille ei ole esitetty muita vahingonkorvausvaatimuksia liittyen kyseiseen vahinkopaikkaan talven 2021-2022 ajalta.

Forecan mukaan vahinkopäivänä 8.3.2022 lämpötila on vaihdellut
Kumpulan mittausasemalla tehdyissä mittauksissa -1,9 °C ja -3,3 °C välillä, ollen koko vuorokauden pakkasen puolella. Klo 9 lämpötila on ollut -2,7 °C. Sää on ollut pilvinen ja vähäistä sekä ajoittaista lumi- ja räntäsadetta on esiintynyt lähes koko vuorokauden ajan. Lumensyvyys nousi vuorokauden aikana 54 senttimetristä 59 senttimetriin. Vahinkopäivänä klo 9 lumensyvyys oli 56 cm.

Vahinkoa edeltävänä päivänä, jolloin edellinen hiekoitus on tehty, sää on vaihdellut plussan ja miinuksen välillä, jääden pakkasen puolelle noin klo 18 lähtien. Sateita ei ole esiintynyt. Vahinkoa seuraavana päivänä sää on pysytellyt edelleen pakkasella, eikä sateita esiintynyt enää klo 01 jälkeen.

Olosuhteiden huomioonottaminen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät

Liukkauden torjuntaa ei ole mahdollista toteuttaa siten, että kulkuväylät eivät koskaan olisi liukkaat (esim. KKO:1998:147). Liukkaudentorjuntatoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla. Aina on jokin kohta, johon on mahdollista liukastua. (Vakuutuslautakunnan ratkaisu FINE-001397.)

Kadun käyttäjät voivat omilla toimillaan pienentää onnettomuusriskiään varautumalla keliolosuhteiden muutoksiin ja ottamalla ne riittävästi liikkumisessaan huomioon (HE 281/2004 vp, s. 16). Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.

Jatkuvan lumisateen aikana tehdystä hiekoituksesta ei liukkaudentorjunnassa yleensä ole hyötyä, koska hiekoitus jää lumen alle ja se aurataan lumen mukana pois. Oikeuskäytännössä on katsottu, ettei hiekoittaminen ole tarpeellista silloin, jos se on hyödytöntä, kuten silloin, jos hiekka uppoaisi lumen alle.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Kaupunki katsoo, että vahinkopaikan liukkaudentorjunnasta on huolehdittu asianmukaisesti, koska viimeisin hiekoitus oli suoritettu vahinkoa edeltäneenä päivänä ja piha-aluetta on muutoinkin tarkkailtu vahinkoa edeltävinä päivinä sekä hiekoituksia tehty tarvittaessa. Vahinkopäivänä sää oli tasaisesti pakkasella ja lähes koko vuorokauden ajan esiintyi lumisateita. Hiekoitustoimenpiteet voidaan katsoa hyödyttömäksi silloin, kun hiekka uppoaisi lumen alle.

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti. Kaupunki ei katso laiminlyöneensä tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen. Kyseinen vahinko on valitettava tapaturma, josta kaupunki ei ole vastuussa.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 166 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

Toimivalta päätöksenteossa

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

This decision was published on 23.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 09 310 39930

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Kaisu Tähtinen
va. tiimipäällikkö