Vahingonkorvaus, autovaurio, 22.2.2022, Leipurintie parkkipaikka

HEL 2022-007306
More recent handlings
§ 36

Vahingonkorvausvaatimus, puun aiheuttama autovaurio

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hyväksyä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Hakijalle korvataan vaaditut 150,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Hakijan esittämät vaatimukset ja perusteet

Hakija on 31.5.2022 esittänyt kaupungille määrältään 150,00 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo
vaurioitui 22.2.2022 klo 05-07 välisenä aikana Leipurintien perällä olevalla parkkipaikalla, kun parkkipaikan vieressä oleva puu kaatui auton päälle. Vaatimus koskee vakuutuksen omavastuuosuutta.

Sovellettavat säännökset

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kunnossa ja puhtaana asemakaava-alueella olevat kadut, torit, katuaukiot, puistot, istutukset ja muut näihin verrattavat yleiset alueet niiltä osin kuin ne kunnan osaksi on lain mukaan säädetty. Kunnan hallinnassa oleva tori, katuaukio, puisto ja muu näihin verrattava yleinen alue on kunnan pidettävä alueen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa.

Helsingissä viheralueet jaetaan käyttötarkoituksen ja liikenteellisen merkityksen mukaiseen luokitukseen. Vahingon aiheuttanut puu on sijainnut metsässä, joka on luokiteltu C1 kunnossapidettäväksi lähimetsäksi.

Lähimetsää ylläpidetään vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa painottaen metsän elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä, turvallisuutta, suoja-arvoja ja maisemaa. Lähimetsää ei varsinaisesti tarkkailla, vaan sille tehdään 10 vuoden suunnitelma mm. harvennuksien suhteen. Hoitotoimenpiteitä C1 lähimetsässä tehdään siten, että yksittäisiä puita poistetaan ja pienpuustoa harvennetaan. Huhtikuun alusta heinäkuun loppuun harvennus- ja uudistushakkuita ei tehdä lintujen pesimisen vuoksi. Vaaraa aiheuttavien puiden seurantaa tehdään muiden ylläpitotöiden yhteydessä sekä palautteiden perusteella.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kadun kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta taholta. Selvityksen mukaan vahinkopaikalla on tehty puuston tarkastus ja raivaus edellisen kerran vuonna 2011. Kaupungin palautejärjestelmän mukaan alueella on tehty puuston raivausta myös muutama vuosi sitten. Kyseisellä lähimetsällä ei ole voimassa olevaa hoitosuunnitelmaa.

Vahinkopaikalla on ollut kaatunut puu, joka on ollut laho. Puun kaatumisen on todennäköisesti aiheuttanut tykkylumen ja tuulen yhdistelmä.

Kaupungin palautejärjestelmään on tullut ennen kyseistä vahinkotapahtumaa ilmoituksia vahinkopaikan lähistöllä olevista puista, jotka ovat olleet heikossa kunnossa.

Ilmatieteen laitoksen Kumpulan säänmittausasemalla tehtyjen mittausten mukaan lämpötila on vahinkopäivänä 22.2.2022 vaihdellut 0,1 °C ja -5,4 °C välillä. 21.-22.2.2022 esiintyi runsasta lumisadetta, jolloin lumensyvyys nousi 40 senttimetristä 65 senttimetriin. Tuulennopeus on 22.2.2022 klo 5.00-7.00 välisenä aikana ollut korkeimmillaan 6.6 m/s. Puuskatuulen nopeus samalla aikavälillä on korkeimmillaan ollut 11.1 m/s, joka määritellään navakaksi tuuleksi.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Lähimetsiä ei voida pitää reaaliaikaisesti kaikilta osin hoitoluokan edellyttämässä kunnossa, vaan kaupungilla on oltava kohtuullinen aika reagoida toimenpiteitä vaativiin asioihin. Kaupungilla on mahdollisuus reagoida kasvillisuuden vaatimiin toimenpidetarpeisiin vain, jos se havaitaan tarkastusten yhteydessä tai jos kaupungille tehdään asiasta ilmoitus. Tässä tapauksessa kaupungille on tehty ilmoituksia vahinkopaikan lähistöllä olevista puista, jotka ovat vaikuttaneet huonokuntoisilta. Ilmoitusten johdosta ei oltu tehty toimenpiteitä ennen vahinkotapahtumaa.

Edellä esitetyin perustein kaupunki katsoo tässä tapauksessa laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia tehtäviään ja on asiassa korvausvelvollinen.

Hakijalle korvataan vaaditut 150,00 euroa. Korvaus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 5 luku 1 §, 5 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–2§, 6 §, 14 §

Toimivalta päätöksenteossa

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

This decision was published on 26.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 09 310 39930

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Kaisu Tähtinen
va. tiimipäällikkö