Vuokraus, Laakavuoren ala-aste, päiväkoti Laakavuori, Jänkäpolku 1, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-007525
More recent handlings
§ 31

Vuokraus, Laakavuoren ala-aste ja päiväkoti Laakavuori, Jänkäpolku 1, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle osoitteessa Jänkäpolku 1 Helsingin kaupungin omistamasta rakennuksesta Laakavuoren ala-asteelle huoneistoalaltaan 2775,3 htm² suuruisen tilan sekä päiväkoti Laakavuorelle huoneistoalaltaan 1190,7 htm² suuruisen tilan.

Laakavuoren ala-asteen vuokra on 40 214,10 euroa/kk eli 14,49 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 9,78 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 4,71 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Lisäksi Laakavuoren ala-asteelta veloitetaan ajalla 01.01.2022 – 31.12.2023 kunnossapidon lisävuokraa 1,02 euroa/m²/kk. Lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Päiväkoti Laakavuoren vuokra on 17 253,24 euroa/kk eli 14,49 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 9,78 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 4,71 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Lisäksi päiväkoti Laakavuorelta veloitetaan ajalla 01.01.2022 – 31.12.2023 kunnossapidon lisävuokraa 2,53 euroa/m²/kk. Lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Arvonlisäveroton kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 65 048,19 euroa/kk (16,74 euroa/m²/kk).

Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset alkavat 1.1.2022. Irtisanomisaika 12 kuukautta.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää sopimukset 211022387 ja 211023471 päättyväksi 31.12.2021. Tehdään tarvittavat hyvitykset vuodelta 2022 sekä siirretään lisävuokrat pihan perusparannuksesta (päättymispäivä 31.12.2025) ja opettajien ja oppilashuollon tilojen parannuksesta (päättymispäivä 30.9.2022) vanhalta 211022387 sopimukselta uudelle sopimukselle entisillä ehdoilla.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Laakavuoren korttelitalossa on tehty muutoksia tilan käyttäjien kesken. Kaikki kiinteistön tilat asuntoa lukuun ottamatta on koulun ja päiväkodin käytössä. Tällä päätöksellä korjataan sopimukset niin, että ne vastaavat käytössä olevia tiloja.

This decision was published on 07.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö