Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, TUVA-koulutuksen opinto-ohjaaja (2 kpl), työavain KASKO-03-27-22

HEL 2022-007603
More recent handlings
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, TUVA-koulutuksen opinto-ohjaaja (2 kpl), työavain KASKO-03-27-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-4

Päätös

Koulutuspäällikkö Jussi Virtanen päätti valita opinto-ohjaajan virkaan **********

Määräaikaisen virkasuhteen kesto on 1.8.2022–31.7.2023.

Virkaan valitulle asetetaan 6 kk koeaika.

Varasijalle valittiin **********

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Opinto-ohjaajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 27.4.2022–11.5.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Virka sijoittuu Stadin ammatti- ja aikuisopistoon.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opinto-ohjaajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on opinto-ohjaajan tehtävät TUVA-koulutuksessa, erityisesti eri ikäisten opiskelijoiden ohjaamista, lukio-opintoihin valmentamista sekä opintopolkujen rakentamista yhteistyölukioiden opinto-ohjaajien kanssa.

Opinto-ohjaajan viran kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) 11§ ja 15§ mukaan. Lisäksi tehtävässä edellytetään osaamista monipuolisista ohjausmenetelmistä ja näyttöä tuloksellisesta ohjauksen kehittämistyöstä.

Hakuilmoituksessa mainittiin, että eduksi luetaan kokemus eri ikäisten ja monikulttuuristen opiskelijoiden ohjauksesta sekä pääkaupunkiseudun palveluverkostojen ja koulutusmahdollisuuksien tuntemuksesta. Eduksi luettiin lisäksi työkokemus lukion opinto-ohjaajan työstä sekä erityispedagogiikan opinnon ja osaaminen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Rekrytointi suoritettiin anonyyminä rekrytointina.

Määräajassa hakemuksen jätti 26 hakijaa.

Vaadittu kelpoisuus oli 16 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluihin kutsuttiin 16 hakijaa, joista kahdeksan lähetti vastauksensa esitettyihin haastattelukysymyksiin. Videohaastatteluvastausten perusteella kutsuttiin viisi hakijaa TEAMS-etäyhteyden välityksellä pidettyyn henkilökohtaiseen haastatteluun.

Haastattelijoina toimivat 27.5.2022 pidetyissä etähaastatteluissa rehtori Annele Ranta ja koulutuspäällikkö Jussi Virtanen.

**********

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 07.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jussi Virtanen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 27919

jussi.virtanen@hel.fi

Decisionmaker

Jussi Virtanen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 3-4