Hankerahoitus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ÄLYÄ - Älykästä teknologiaa kalusteiden elinkaaren pidentämiseen, EU-hanke

HEL 2022-007630
More recent handlings
§ 53

Osallistuminen Euroopan Unionin Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitushakuun hankkeessa “ÄLYÄ – Älykästä teknologiaa kalusteiden elinkaaren pidentämiseen”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen osatoteuttajana Euroopan Unionin rakennerahasto-ohjelman rahoitushakuun hankkeella “ÄLYÄ - Älykästä teknologiaa kalusteiden elinkaaren pidentämiseen”.

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalvelut-yksikön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat todeten, että Helsingin osahankkeen kustannuksiin enintään 188 307 euroa varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä arviolta 131 815 euroa, jolloin keskitetystä hanketoiminnasta katettavaksi omarahoitusosuudeksi jää enintään 56 492 euroa.

Päätöksen perustelut

ÄLYÄ-hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida tekoälyä ja älykästä automaatiota hyödyntäviä kiertotalouden palvelu- ja prosessi-innovaatioita huonekaluihin liittyvien palvelujen asiakaskokemuksen kehittämiseen ja taustaprosessien tehostamiseen. Ratkaisujen avulla pyritään säilyttämään kalusteiden ja niissä käytettyjen materiaalien arvo mahdollisimman pitkään tuotteen elinkaaressa. Helsingin kaupunki osallistuu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hankkeeseen osatoteuttajana. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2022–2025 aikana.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt Helsingin kaupungin osallistumista osatoteuttajana EU:n rakennerahasto -ohjelman rahoitushakuun hankkeella ”ÄLYÄ – Älykästä teknologiaa kalusteiden elinkaaren pidentämiseen”. Haussa haetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman mukaisia hankkeita.

ÄLYÄ-hankkeen Helsingin osahankkeen tavoitteena on kehittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kalustekiertoa ja siihen liittyviä prosesseja tuottavammiksi ja kiertotaloutta tukevaksi. Hankkeessa kartoitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kalustevirtoja ja -volyymejä sekä tarkastellaan niihin liittyviä prosesseja ja niissä ilmeneviä haasteita ja pullonkauloja. Tätä tarkastelua tehdään yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa ja sen pohjalta valitaan 1–2 prosessin kohtaa, joiden tukemiseksi ja sujuvoittamiseksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kehittää tekoälypohjaisia toimintoja. Näitä kokeillaan ja kehitetään edelleen osana hanketta. Hankkeessa kertyvistä opeista viestitään ja koulutetaan kaupungin henkilöstöä. Vaikka hankkeessa keskitytään yhden toimialan kalustevirtoihin ja prosesseihin, on tavoitteena kuitenkin löytää ratkaisuja, jotka voidaan ottaa käyttöön koko kaupungin tasoisen kalusteiden uudelleenkäytön kehittämisessä.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttajina mukana on Helsingin kaupungin lisäksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Infine Oy ja Schibsted Suomi Oy. Helsingin kaupungin osuus toteutetaan yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden, sosiaali- ja terveystoimialan Pakilan työkeskuksen sekä Staran logistiikkakeskuksen kanssa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 926 569 euroa, josta tuen osuus on 648 598 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannusarvio on 188 307 euroa, josta tuen osuus on 131 815 euroa. Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 56 492 euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa ajalla 11.10.2022 – 30.9.2025.

Helsingin osahanke toteuttaa kaupunkistrategian tavoitetta kestävästä taloudenpidosta, välillisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja kunnianhimoisesta kiertotalouden tiekartan edistämisestä. Hankinnat ovat yksi Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan painopistealueista ja siinä keskeisenä toimenpiteenä on kaupungin kalusteiden uudelleenkäytön edistäminen.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 § 164 siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 26.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan esitys ÄLYÄ-hankkeesta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.