Vuokraus, päiväkoti Jätkäsaari, Rionkatu 10, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-007645
More recent handlings
§ 33

Vuokraus, päiväkoti Jätkäsaari, Rionkatu 10, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle osoitteessa Rionkatu 10 Helsingin kaupungin omistamasta rakennuksesta Päiväkoti Jätkäsaarelle huoneistoalaltaan 2640 htm² suuruisen tilan.

Päiväkoti Jätkäsaaren vuokra on 64 495,20 euroa/kk eli 24,43 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 19,72 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 4,71 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Lisäksi päiväkoti Jätkäsaarelta veloitetaan ajalla 01.07.2022 – 31.12.2023 kunnossapidon lisävuokraa 2,53 euroa/m²/kk. Lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Vuokrasopimus alkaa 1.7.2022 ja vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi 12 kk irtisanomisajalla.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää sopimuksen 211024329 päättyväksi 30.6.2022. Vanhalla sopimuksella oleva koulutilojen muuttaminen päiväkotitilaksi muodostunut lisävuokra siirretään uudelle sopimukselle entisillä ehdoilla.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Jätkäsaaren 1-2. luokkalaiset ovat siirtyneet 2019 pois kiinteistöstä ja sama vuonna on tehty muutostyöt siten, että koko kiinteistö on päiväkotikäyttöön soveltuva.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on hyväksynyt hankesuunnitelman asiasta 18.6.2019, jonka jälkeen muutostyöt on toteutettu.

This decision was published on 08.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö