Vuokraus, väistötila, Parmaco Oy, päiväkoti Kotitorppa, päiväkoti Torpparinmäki, Torpparinmäentie 36, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-007646
More recent handlings
§ 34

Vuokraus, väistötila, Parmaco Oy, päiväkoti Kotitorppa, päiväkoti Torpparinmäki, Torpparinmäentie 36, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata väistötiloiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle osoitteessa Torpparinmäentie 36 sijaitsevista kahdesta tilaelementtirakennuksesta päiväkoti Kotitorpalle ja päiväkoti Torpparinmäelle huoneistoalaltaan 303 m2 ja 559 m2 suuruiset tilat, yhteensä 862 m2.

Ajalla 1.1.2023 – 31.12.2024 vuokra on 26 851,30 euroa/kk eli 31,15 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 28,19 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,96 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Arvonlisäveroton kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 27 282,30 euroa/kk (31,65 euroa/m²/kk).

Vuokrasopimus alkaa 1.1.2023 ja on määräaikainen 31.12.2024 saakka.

Mikäli vuokrasopimus päättyy ennen vuokra-ajan päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja vuokrasopimuksen maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan vuokran siten, että koko jäljellä oleva vuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa elementtitoimittaja Parmaco Oy:n ja kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja vastuunjakotaulukkoa sekä rakennusluvan voimassaoloaikaa.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää vuokrasopimuksen 211023117 päättyväksi 31.12.2022.

Päätöksen perustelut

Torpparinmäenkentän vieressä on 2018 syksyllä rakennettu kaksi erillistä yksikerroksista tilaelementtirakennusta eli paviljonkia, joissa toimivat LPK Kotitorppa ja LPK Torpparinmäki.

Uudiskohde päiväkodeille on valmistumassa osoitteeseen Käräjätuvantie 3 loppuvuonna 2024.

Paviljonkien osalta perustamiskustannukset sekä 2019-2022 vuoden tilakustannukset huomioidaan uudiskohdehankkeen 3000V20001 hankesuunnitelmassa lisävuokrana.

Paviljongin päiväkodin lupa on määräaikainen, voimassa 10.7.2023 asti (lupatunnus 38-0665-19-A), johon haetaan jatkolupaa.

This decision was published on 08.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö