Erityisluokat lukuvuonna 2022-2023, suomenkielinen perusopetus

HEL 2022-007653
More recent handlings
§ 65

Helsingin suomenkielisen perusopetuksen erityisluokat lukuvuonna 2022-2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Suomenkielisen perusopetuksen perusopetusjohtaja päätti erityisluokkien määristä ja sijoittumisesta lukuvuonna 2022-2023 liitteen mukaisesti. Tämä päätös korvaa perusopetusjohtajan tekemän päätöksen 7 § 28.1.2022.

Päätöksen perustelut

Kasvatus-ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 51 § 30.11.2021 suomenkielisen perusopetuksen luokkamuotoisen erityisopetuksen paikoista 1.8.2022 alkaen.

Perusopetusjohtaja päätti lukuvuoden 2022-2023 erityisluokkien määristä ja sijoittumisesta 7 § 28.1.2022.

Luokkamuotoista erityisopetusta annetaan lähipalvelun erityisluokilla ja keskitettynä palveluna. Lähipalvelun erityisluokilla erityisen tuen oppilaat opiskelevat luokkamuotoisessa erityisopetuksessa yleisopetuksen kouluissa kaikissa seitsemässä suurpiirissä. Keskitetyn palvelun erityisluokkia ovat pidennetyn oppivelvollisuuden toiminta-alueittain järjestettävä opetus (TOI), kehitysvammaisten oppilaiden opetus (POY), autismiopetus (EAU), kielellisten erityisvaikeuksien oppilaiden opetus (SLI), kuulovammaisten lasten opetus (EKU) ja tuettujen erityisluokkien opetus. Tuetuilla erityisluokilla opiskelevat psyykkisesti oirehtivat oppilaat, jotka tarvitsevat erityisen paljon tukea opiskeluun. Keskitettyä palvelua ovat myös erityiskoulujen erityisluokat. Keskitetyn palvelun luokkia ei ole kaikissa suurpiireissä, koska oppilaiden määrä koko kaupungissa ei ole niin suuri, että jokaiseen suurpiiriin tarvittaisiin ko. luokkia. Keskitetyn palvelun erityisluokat pyritään sijoittamaan tasapuolisesti eri puolille kaupunkia.

Erityinen tuki lähipalvelun erityisluokalla pyritään järjestämään palveluna niin, että mahdollisimman moni oppilas saa tarvitsemansa tuen omassa lähikoulussa tai mahdollisimman lähellä. Lähipalvelun erityisluokkia on sijoitettu niihin kouluihin, joiden alueella erityistä tukea tarvitsevat lapset asuvat. Näin mahdollisimman moni oppilas voi opiskella omassa lähikoulussa.

Oppilasmäärän kasvun ja lukuvuoden aikana tapahtuneen muuttoliikkeen myötä tarve lähipalvelun erityisluokan perustamiseksi Tahvonlahden ala-asteelle on kasvanut. Tahvonlahden ala-asteelle perustettavalla luokalla taataan oppilaiden perusopetuslain mukaiset oikeudet riittävään tukeen perusopetuksessa.

Erityisluokkia on lukuvuonna 2022-23 yhteensä 359 kpl. Koulukohtaiset luvut ilmenevät liitteestä.

This decision was published on 13.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maria Tauriainen, Oppimisen tuen yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31855

maria.tauriainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja