Virkasuhteen täyttäminen, Taloushallintopalveluliikelaitos, toimitusjohtaja

HEL 2022-007710
More recent handlings
Case 4. / 671 §

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus otti kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri Anniina Kitulan taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginhallitus on 14.02.2022, 53 § merkinnyt tiedoksi edellisen viranhaltijan eroilmoituksen taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpa) toimitusjohtajan virasta 3.3.2022 lukien ja kehottanut 20.06.2022 kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Taloushallintapalveluiden toimitusjohtajan virka oli julkisesti haettavana 5.7.–5.8.2022. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa sekä LinkedInin työpaikkailmoituksissa, TE-palveluiden sivuilla, Monsterissa, Duunitorilla, Oikotiellä sekä Kauppalehden ja Talouselämän verkkosivuilla.

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää liikelaitoksen johtajan virkaan ottamisesta.

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintaa johtaa liikelaitoksen johtokunnan alaisena toimitusjohtaja. Liikelaitosten toimitusjohtajat nimitetään enintään 7 vuoden määräajaksi. Toimitusjohtaja toimii liikelaitoksen johtokunnan esittelijänä.

Hallintosäännön 5 luvun 1 §:n mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan liikelaitoksen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä menestyäkseen hakijalla on oltava kokemusta ja näkemystä palveluliiketoiminnan kehittämisestä digitalisaatiota hyödyntäen. Lisäksi edellytettiin talouden ja henkilöstöhallinnon kokonaisuuden ja prosessien hyvää tuntemusta sekä kokemusta palveluorganisaation onnistuneesta operatiivisesta johtamisesta ja näyttöjä muutosten johtamisesta ja läpiviemisestä. Valittavan tulee olla työskentelytavaltaan tavoitteellinen ja selkeä ja hänen kanssaan tulee olla helppo tehdä yhteistyötä. Hänellä on oltava myös erinomainen paineensietokyky ja taito esiintyä luontevasti erilaisilla foorumeilla. Lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että tehtävässä eduksi on kaupunkikonsernin rakenteen ja päätöksenteon hahmottaminen.

Kaupungilla johdon tehtävissä sovelletaan kokonaispalkkajärjestelmää. Palkka määräytyy tehtävän vaativuuden sekä tehtävässä menestymisen edellyttämän kokemuksen mukaan.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää liikelaitoksen johtajan palkasta, palkan määräytymisperusteesta ja palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta sekä näiden tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta. Kansliapäällikkö on rekrytointiprosessin yhteydessä päättänyt taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan kokonaispalkaksi 9 300 euroa kuukaudessa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa 47 henkilöä, joista neljä sittemmin perui hakemuksensa. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on esityslistan liitteenä 2.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin videohaastatteluna 8.8.–11.8.2022. Videohaastatteluun kutsuttiin 14 hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävänä olevan viran kannalta sopivinta kokemusta palveluliiketoiminnan johtamisesta ja talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseista. Kaikki videohaastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset. Hakijoiden videohaastatteluita arvioivat **********

Videohaastattelun pohjalta haastatteluun kutsuttiin 6 hakijaa, joista kaksi on sittemmin perunut hakemuksensa. Haastatellut hakijat olivat Anniina Kitula, ********** Heillä yhdistyi hakemuksen ja videovastausten perusteella parhaiten tehtävän edellyttämä talous- ja palkkahallintoprosessien johtamisen tuntemus sekä palveluliiketoimintaosaaminen. Lisäksi heillä arvioitiin olevan virassa tarvittavaa näkemyksellisyyttä sekä vakuuttava ja selkeä tapa tuoda osaamisensa esiin.

Jatkoon valittuja hakijoita haastattelivat 16.8.2022 ja 18.8.2022 **********

Anniina Kitula on suorittanut kauppatieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa vuonna 2012. Lisäksi hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 2005 sekä liiketalouden tradenomin alemman korkeakoulututkinnon Haaga-Heliassa vuonna 2003. Vuodesta 2020 Kitula on työskennellyt Porvoon kaupungin hallintopalvelukeskuksen johtajana. Hän on maaliskuusta 2022 alkaen johtanut toimitusjohtajana HPK Palvelut Oy:tä, johon Porvoon kaupungin tukipalveluhenkilöstö on siirtymässä lokakuussa 2022. Tätä aikaisemmin hän toimi Sarastialla neljä vuoden ajan useassa eri johto- ja päällikkötehtävässä vastaten vuorollaan Etelä-Suomen palkkapalveluista, yrityksen markkinoinnista ja viestinnästä, Uudenmaan asiakkuuksista sekä talous- ja palkkahallinnon palvelutuotannosta Uudellamaalla. Muuta työkokemusta Kitulalla on Validia Asumisella projekti-, myynti- ja markkinointipäällikkönä, Ramboll Management Consulting Oy:llä konsultin tehtävistä sekä Helsingin kaupungilla rekrytointikonsultin tehtävistä.

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että Kitulalla on vahvaa, digitalisaatiota hyödyntävää kokemusta palveluliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä erilaisissa johtorooleissa Sarastiassa sekä Porvoon kaupungin taloushallinnon ulkoistusta johtaessa. Kitulan johtamiskokemus on varsin laaja ja monipuolinen, vaikkakin hänen alaisuudessaan toiminut maksimissaan 60 työntekijän yksikkö on verrattain pienempi kuin Talpan 400 työntekijän kokonaisuus. Kitula on saanut hyvää kokemusta muutosten läpiviennistä etenkin nykyisessä roolissaan, kun hän on vastannut Porvoon kaupungin tukipalveluiden yhtiöittämisestä laajassa vuoden mittaisessa prosessissa.

********** on suorittanut hallintotieteiden maisterin ylemmän korkeakoulutukinnon Tampereen yliopistossa vuonna 2005. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on vahvaa kokemusta palveluliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä digitalisaatiota hyödyntäen. Hän on yli kymmenen vuoden ajan johtanut ja kehittänyt talouden ja palkkahallinnon prosesseja ja palvelutuotantoa, joten hänellä on niistä vahva tuntemus. ********** johtamiskokemus on kaikkiaan laaja ja hän on johtanut melko suurtakin joukkoa, eli suurimmillaan 250 henkilön kokonaisuutta. Hänellä on vahvaa kokemusta muutosten onnistuneesta läpiviennistä, esimerkiksi ********** laajan onnistuneen organisaatiomuutoksen ja toimintakulttuurin muutoksen johtamisesta.

********** on suorittanut kauppatieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Vaasan yliopistossa vuonna 1987. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** kokemus palveluliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä digitalisaatiota hyödyntäen on vahva ja siinä painottuu erityisesti kokemus talouden liiketoiminnan kehittämisestä digitalisoitujen prosessien ja järjestelmien avulla. Hänen johtamiskokemuksensa on varsin laaja ja hän on johtanut Talpaa pienempiä, maksimissaan 50 työntekijän yksikköjä. ********** on runsaasti kokemuksista erilaisten muutosprosessien läpiviennistä. Hänen roolinaan on usein ollut löytää käytännön keinot muutoksen johtamiseen ja ihmisten johtamiseen muutosvaiheessa liittyen mm. taloushallinnon digitalisaatioon ja järjestelmiin.

********** on suorittanut kauppatieteiden maisterin ylemmän korkeakoulututkinnon Helsingin Svenska Handelshögskolanissa vuonna 1992. **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella on katsottava, että ********** on varsin laaja digitalisaatiota hyödyntävä palveluliiketoiminnan johtamis- ja kehittämiskokemus, ja hänen kokemuksensa talouspalvelualan palvelutuotannon johtamisesta on vahva etenkin nykyroolissaan. Hänellä on kokemusta kohtalaisen suuren kokonaisuuden johtamisesta, sillä hänen johtamassaan toiminnossa työskentelee tällä hetkellä 125 henkilöä. Hän on johtanut muutosta, josta esimerkkinä on nykyisessä tehtävässä toimeenpantu laaja toimintatapamuutos, jossa yhtenäistettiin toimintatapaa uuden järjestelmän myötävaikutuksella.

Kaikilla kuudella haastatellulla on pitkä kokemus ja hyvä osaaminen talouspalvelualan liiketoiminnasta. Lisäksi kaikilla haastatelluilla on hyvät yleiset johtamisvalmiudet aiemman johtamiskokemuksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa pohjalta, sekä kykyä johtaa muutosta ja esimerkkejä onnistuneista muutosprosesseista.

Verrattuna muihin haastateltuihin arvioitiin, että Anniina Kitula, ********** sekä kolmas hakija, joka sittemmin perui hakemuksensa, toivat parhaiten esiin johtamiskokemustaan nimenomaan talouspalvelukeskustoiminnan kokonaisuuden näkökulmasta. Kitulan ja ********** vastaukset etenkin toimitusjohtajan tulevia tehtäviä ja talouspalvelukeskuksen roolia käsitteleviin kysymyksiin olivat muita haastateltuja syvällisempiä, monipuolisempia ja ne antoivat vakuuttavimman kuvan osaamisesta toimitusjohtajan tehtävää ajatellen.

Näiden arvioiden perusteella päätettiin kutsua henkilöarviointeihin ja toiselle haastattelukierrokselle Anniina Kitula ja ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 19.8.–27.8.

Toinen haastattelukierros toteutettiin 31.8.2022. Haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa, joista yksi sittemmin perui hakemuksensa. Toisella haastattelukierroksella haastattelijoina toimivat **********

Toisen haastattelukierroksen jälkeen kaksi viimeistä hakijaa esiteltiin myös Talpan johtokunnalle.

Arviointi

Toimitusjohtaja johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa ennakoiden alalla ja asiakastarpeissa tapahtuvia muutoksia. Hän vastaa toiminnan strategisesta ohjauksesta, suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että liikelaitos saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Toimitusjohtajan vastuulla on noin 400 henkilön organisaation johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen kaupungin yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Hän toimii johtokunnan alaisuudessa ja sen esittelijänä sekä raportoi johtokunnan puheenjohtajalle.

Tehtävässä menestyäkseen toimitusjohtajalla tulee olla kokemusta ja näkemystä palveluliiketoiminnan kehittämisestä digitalisaatiota hyödyntäen. Hänen tulee tuntea hyvin talouden ja henkilöstöhallinnon kokonaisuus ja prosessit. Toimitusjohtajalla tulee myös olla kokemusta palveluorganisaation onnistuneesta operatiivisesta johtamisesta ja näyttöjä muutosten johtamisesta ja läpiviemisestä. Hänen työskentelytapansa on oltava tavoitteellinen ja selkeä, ja yhteistyön hänen kanssaan helppoa. Paineensietokyvyn tulee olla erinomainen, ja hänen tulee esiintyä luontevasti erilaisilla foorumeilla. Eduksi on, jos toimitusjohtaja hahmottaa kaupunkikonsernin rakennetta ja päätöksentekoa.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan, Anniina Kitulan ja ********** välillä.

Toimitusjohtajan työssä menestyminen edellyttää vahvaa ja monipuolista johtamistaitoa sekä kykyä johtaa muutosta. Kitulalle kunnallinen toimintaympäristö on tuttu, mikä on katsottava hänelle eduksi. ********** Anniina Kitulalla on vahva ja monipuolinen kokemus palveluliiketoiminnan johtamistehtävistä. Kitulan kokemus Sarastialta sekä Porvoon kaupungin ulkoistettavista tukipalveluista tuovat hänelle vahvaa osaamista ulkoistetun taloushallinnon johtamiseen eri näkökulmista. Hän on vastannut eri tehtävissä vuorollaan palveluprosessista, asiakkuuksista, markkinoinnista ja nyt Porvoossa hänen vastuullaan on koko ulkoistetun tukipalvelun kokonaisuus toimitusjohtajana. Kitula on erityisen vahva operatiivinen johtaja, sillä hän on työskennellyt suhteellisen pienissä organisaatioissa ja ollut usein johtotehtävissä, joissa hänen on onnistuakseen täytynyt tuntea syvällisesti myös prosessit ja yksityiskohdat. Rekrytointiprosessin aikana Kitula on osoittanut rohkeita ja näkemyksellisiä ajatuksia siitä, kuinka hän toimitusjohtajana ryhtyisi käytännössä toimeen. Hänellä vaikuttaa myös olevan varmuutta lähteä tarmokkaasti viemään eteenpäin muutoksia ja uudistuksia. Myös hänen strateginen näkemyksellisyytensä arvioidaan rekrytointiprosessin perusteella olevan varsin hyvällä tasolla ajatelleen toimitusjohtajan työn edellyttämää kykyä kehittää toimintaa pitkällä tähtäimellä monimutkaisessa toimintaympäristössä.

**********

Kummallakin kärkihakijalla on näin ollen hyvää kokemusta ja osaamista palveluorganisaation johtamisesta sekä erilaisten muutosprosessien läpiviemisestä. Rekrytointiprosessin perusteella arvioidaan kuitenkin, että Kitulan johtamisvalmiudet ennakoivat paremmin onnistumista toimitusjohtajan tehtävässä, kun huomioidaan Talpan tilanne ja haasteet, jotka toimitusjohtaja tulee kohtaamaan.

Toimitusjohtajan tulee olla vakuuttava ja selkeä esiintyessään erilaisilla foorumeilla ja viestimissä. Hänen tulee myös kyetä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa muun muassa Talpan sisällä, muualla kaupunkiorganisaatiossa, poliitikkojen kanssa sekä julkisuudessa. Myös paineensietokyky on tärkeää. Kumpikin kärkihakija on osoittanut yhteistyökykyisyyttä ja kykyä tehdä vaativaakin sidosryhmäyhteistyötä. Molemmat ovat kohdanneet johtamistyössään paineisia tilanteita, kuten haastavia henkilöstöasioita ja hankalia muutostilanteita, ja kyenneet toimimaan niissä onnistuneesti. ********** viestintätapa on hyvin selkeä ja jäsentynyt. Kitulalla taas näkyy hänen kykynsä paneutua syvällisesti substansseihin ja hän kommunikoi päämäärätietoisesti ja vaikuttavasti. Kummankin kärkihakijan paineensietokyky ja viestintätaidot arvioidaan yhtä vahvoiksi toimitusjohtajan työn kannalta.

Hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvion perusteella katsotaan, että hakijoista Anniina Kitulalla on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja toimitusjohtajan virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat pitkä ja monipuolinen palveluliiketoiminnan johtamiskokemus, talouden ja henkilöstöhallinnon kokonaisuuden ja prosessien vahva tuntemus sekä onnistuminen uudistusten läpiviennissä. Lisäksi hänellä katsotaan olevan parhaat valmiudet johtaa Talpaa sen haastavassa nykytilanteessa paneutuvalla, innostuneella ja erittäin toimeenpanokykyisellä johtamistyylillään. Nähdään myös, että Kitulan tinkimätön ja erittäin sitoutunut toimintatapa auttaa luotsaamaan Talpaa kaupunkiorganisaation kannalta suotuisaan suuntaan myös tulevaisuudessa.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan liikelaitoksen johtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginhallitus.

Muuta

Esitykseen liittyvät hakemukset ovat esityslistan liitteenä 3. Lisäksi toimielimen jäsenillä on mahdollisuus tutustua henkilöarviointiraportteihin ennen kokousta ja kokouksen aikana kaupunginhallituksen työtilassa luottamushenkilöportaalissa. Aineistoon liittyviin sisällöllisiin kysymyksiin vastaa lisätiedonantaja.

Close

Keskushallinto Pormestari 21.09.2022 § 120

Päätös

Pormestari otti esittelyynsä taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan nimittämistä koskevan asian.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi aina ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi.

Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) on Helsingin kaupungin keskeinen liikelaitos. On tarkoituksenmukaista, että pormestari esittelee toimitusjohtajan nimittämistä koskevan asian.

Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunginhallitus 20.06.2022 § 485

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään julkisen hakumenettelyn taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttämiseksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Heli Lappi-Rantanen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 27756

heli.lappi-rantanen@hel.fi
Close

This decision was published on 11.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen

Ask for more info

Heli Lappi-Rantanen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 27756

heli.lappi-rantanen@hel.fi

Attachments

1. Hakijaluettelo
2. Hakijayhteenveto
3. Hakemukset

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.