Vuokraus, tilavuokra, Asuntosijoitus HAKAP Oy, Iiluodontie 17, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-007782
More recent handlings
§ 15

Vuokraus, tilavuokra, Asuntosijoitus HAKAP Oy, Iiluodontie 17, sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Iiluodontie 17 sijaitsevien yhteensä 183 m² suuruisten tilojen vuokrauksen Asuntosijoitus HAKAP Oy:ltä sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön 5160,60 euroa/kk arvonlisäverottamaan kokonaishintaan. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Sähköenergia ja käyttövesi eivät sisälly vuokraan. Käyttäjä tekee tilaan oman sähkösopimuksen.

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 24.6.2022 ja päättyy 23.6.2030.

Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa 1.9.2022.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialalle tarvitaan Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksessa sijaitsevien tilojen laajennusta fysioterapiapalveluiden käyttöön. Samasta kiinteistöstä vapautui 183m² liiketila, joka soveltuu fysioterapian käyttöön. Kiinteistön omistaja toteuttaa kustannuksellaan tilaan tarvittavat muutostyöt.

Kaupungin omista tiloista ei löytynyt toiminnalle sijainniltaan, toiminnoiltaan ja suuruudeltaan tarpeeseen soveltuvaa tilaa.

Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen fysioterapiapalveluiden käyttöön esitetään täten vuokrattavaksi Iiluodontie 17:ssä sijaitsevaa liiketilaa. Kokonaisvuokra tiloista on 28,20 euroa/m²/kk sisältäen ylläpidon.

This decision was published on 13.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Nielsen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42170

heidi.nielsen@hel.fi

Decisionmaker

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö