Ohjausryhmän asettaminen, yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittäminen

HEL 2022-007786
More recent handlings
§ 18

Yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittäminen: ohjausryhmän nimeäminen

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Kirjastopalvelujen johtaja päätti nimetä ohjausryhmän yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittäminen -kokonaisuudelle, eli e-kirjastohankkeelle. Hankkeen tulostavoitteena on kaikille Suomen yleisille kirjastoille yhteisen e-kirjaston perustaminen.

Hanke sisältää suunnittelu-, pilotointi-, ja perustamistyötä, joiden tavoitteena on yhteistyömallien luominen hankkeen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa ja kirjastojen digiaineistoihin liittyvän hajanaisen toimintamallin selkeyttäminen. Hankkeen ohjausjärjestelmä koostuu ohjausryhmästä ja eri osa-alueiden työskentelyä tukevista asiantuntijaryhmistä.

Ohjausryhmän tehtävät:
  • tukee ja ohjaa hankkeen etenemistä koko ekosysteemin näkökulmat huomioiden
  • linjaa hankkeen tavoitteita ja hyväksyy projektisuunnitelman
  • käsittelee hankkeeseen tulevat merkittävät muutokset
  • ylläpitää hankkeen yhteistyötä ja sidosryhmäsuhteita
  • arvio hankkeen tulosten vaikuttavuutta.
Ohjausryhmän jäsenet:
Kristiina Hormia-Poutanen
Kansalliskirjasto
Päivi Savinainen
Yleisten kirjastojen neuvoston edustaja (YKN)
Johanna Selkee
Kuntaliitto
Katri Vänttinen
Helsingin kaupunginkirjasto
Virva Nousiainen-Hiiri
Hankkeen omistaja, Yleisten kirjastojen konsortio (YKN)

Ohjausryhmään voidaan tarpeen mukaan kutsua sidosryhmien edustajia ja eri alojen asiantuntijoita.

Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimetään Virva Nousiainen-Hiiri. Varapuheenjohtajana toimii Katri Vänttinen. Ohjausryhmän sihteerinä toimii hankkeen projektipäällikkö Suvi Sivulainen. Hanke ei vastaa ohjausryhmän palkoista, palkkioista, tai korvauksista.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle Yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittäminen erityisavustuksen vuoden 2022 loppuun. Hankkeen arvioitu kesto on vuoden 2023 loppuun. Ohjausryhmän toimikausi vastaa hankkeiden kestoa ja jatkuu automaattisesti, mikäli hankerahoitus jatkuu. Kirjastopalvelukokonaisuus (kaupunginkirjasto) vastaa kirjastotoiminnasta sekä valtakunnallisesta kehittämistehtävästä, josta on lailla erikseen säädetty. (Hallintosäännön 4 luvun 7 § 2 momentti 1 kohta). Kirjastopalvelukokonaisuutta johtaa kirjastopalvelujen johtaja (Hallintosäännön 5 luvun 8 §).

This decision was published on 16.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Virva Nousiainen-Hiiri, yhteisten palvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 85401

virva.nousiainen-hiiri@hel.fi

Suvi Sivulainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29329

suvi.sivulainen@hel.fi

Decisionmaker

Katri Vänttinen
kirjastopalvelujen johtaja