Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, kaupunkimittauspalvelut, toimitusinsinööri, työavain KYMP-03-46-22

HEL 2022-007804
More recent handlings
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupunkimittauspalvelujen kiinteistönmuodostus-yksikön toimitusinsinöörin viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi kiinteistönmuodostus-yksikön kiinteistötoimitukset -tiimin toimitusinsinöörin virkaan (060071) insinööri (AMK) ********** 1.9.2022 lukien 2 978,63 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virassa on kahden kuukauden (2 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen haltija irtisanoutui 28.2.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran hakumenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 18.5.-1.6.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Monsterissa ja Duunitorilla.

Toimitusinsinööri toimii kiinteistönmuodostuksen asiantuntijana. Hänen tehtäviinsä kuuluu asemakaava-alueen kiinteistötoimitusten suorittaminen, kiinteistönmuodostamiseen ja -rekisterinpitoon liittyvät asiantuntijatehtävät, tonttijakojen neuvotteleminen ja laatiminen sekä kaupanvahvistajana toimiminen.

Viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan korkeakoulututkinto (AMK) tai aiempi maanmittausteknikon tutkinto. Lisäksi virassa edellytetään aiempaa käytännön kokemusta kiinteistönmuodostustehtävistä sekä kiinteistönmuodostustehtävissä noudatettavan lainsäädännön tuntemusta. Eduksi luetaan Facta-kuntarekisterin tuntemus sekä englannin ja ruotsin kielen taito.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa yksi henkilö, joka täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijan esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksesta. Hakemuksesta laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** jolla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopiva kokemus ja osaaminen sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijaa haastattelivat 3.6.2022 tiimipäälliköt Jaakko Kaila ja Eero Jalkanen.

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Toimitusinsinööri toimii kiinteistönmuodostuksen asiantuntijana. Hänen tehtäviinsä kuuluu asemakaava-alueen kiinteistötoimitusten suorittaminen, kiinteistönmuodostamiseen ja -rekisterinpitoon liittyvät asiantuntijatehtävät, tonttijakojen neuvotteleminen ja laatiminen sekä kaupanvahvistajana toimiminen.

Viran kelpoisuusehtona on maanmittausalan korkeakoulututkinto (AMK) tai aiempi maanmittausteknikon tutkinto. Lisäksi virassa edellytetään aiempaa käytännön kokemusta kiinteistönmuodostustehtävistä sekä kiinteistönmuodostustehtävissä noudatettavan lainsäädännön tuntemusta. Eduksi luetaan Facta-kuntarekisterin tuntemus sekä englannin ja ruotsin kielen taito.

Toimitusinsinöörin tehtävässä korostuu kiinteistönmuodostamistehtävissä noudatettavan lainsäädännön tuntemus, vastuuntuntoisuus, itseohjautuvuus ja hyvät vuorovaikutustaidot.

**********

Yksikön päällikkö katsoo hakijan työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelusta ilmenevien seikkojen perusteella, että ********** on toimitusinsinöörin virkaan soveltuva. Hänen valintaa puoltaa toimitusinsinöörin sekä toimitusvalmistelijan tehtävissä osoittamansa kyky suorittaa monipuolisesti erilaisia kiinteistönmuodostustehtäviä.

This decision was published on 23.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jarno Mansner, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31945

jarno.mansner@hel.fi

Decisionmaker

Jarno Mansner
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijalista, työavain KYMP-03-46-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-46-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.