Vahingonkorvaus, autovaurio, 29.5.2022, Lemminkäisenkuja–Autotallintie 22

HEL 2022-007870
More recent handlings
§ 21

Vahingonkorvausvaatimus, autovaurio

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan esittämät vaatimukset ja perusteet

Hakija on 9.6.2022 esittänyt kaupungille määrältään 341,00 euron vahingonkorvausvaatimuksen, jota hän on täydentänyt 14.9.2022 määrältään 1 077,00 euron vahingonkorvausvaatimuksella. Yhteensä hakija vaatii kaupungilta vahingonkorvauksia 1 418,00 euroa. Hakija on ilmoittanut vaurioituneiksi ajoneuvon etupuskurin ja sisälokasuojan sekä halkeaman umpiossa 29.5.2022 kello 9.22 ajoneuvolle tehdyn varastosiirron yhteydessä osoitteesta Lemminkäisenkuja osoitteeseen Autotallintie 22.

Sovellettavat säännökset

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä kunnossa.

Virheellisesti pysäköity ajoneuvo voidaan siirtää varastoon kahden vuorokauden kuluttua virheellisen pysäköinnin alkamisesta.

Kunta voi kuitenkin siirtää ajoneuvon välittömästi, jos samalla ajoneuvolla on viisi maksamatonta pysäköintivirhemaksua, pysäköinti aiheuttaa huomattavaa haittaa tien käytölle tai muulle liikenteelle, tai ajoneuvo on pysäköity pelastuslain vastaisesti pelastustielle. Varastosiirrosta tehdään kirjallinen päätös, joka annetaan tiedoksi ajoneuvon omistajalle tai haltijalle.

Siirrosta on lain mukaan laadittava pöytäkirja.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli tässä tapauksessa varastosiirron suorittajan on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Ajoneuvon siirtotyön suorittaa yksityinen urakoitsija pysäköinninvalvojan valvonnassa, joka laatii varastosiirrosta siirtopöytäkirjan. Pysäköinninvalvoja on siirtotilanteessa valvomassa sekä siirrettävän ajoneuvon omistajan että kaupungin etua. Pöytäkirjaan merkitään tieto, mikäli ajoneuvo vaurioituu siirron yhteydessä. Ajoneuvo kuvataan siirron yhteydessä. Hinausyrittäjä vastaa siirron aikana tapahtuvista mahdollisista vahingoista hinauspalvelusopimuksen mukaisesti.

Ajoneuvon siirron aikana nostoaisa koskettaa ainoastaan siirrettävän ajoneuvon renkaiden kulutuspintaa eikä siirron aikana kosketa ajoneuvon muihin osiin. Ajoneuvo liikkuu vetävät pyörät ylhäällä hinausauton hydrauliseen nostoaisaan kiinnitettyinä. Auton jousitus toimii kuten tiellä ajettaessa, siirtonopeus on alhainen ja pysäköinninvalvoja tarkkailee, että siirto tapahtuu asianmukaisesti. Tarvittaessa käytetään lisäksi apupyöriä.

Vaatimuksen johdosta ajoneuvon siirtäneeltä urakoitsijalta on pyydetty selvitys hakijan ajoneuvolle tehdystä siirrosta. Saadun selvityksen mukaan hakijan ajoneuvo on siirretty virheellisen pysäköinnin takia osoitteesta Lemminkäisenkuja 3 osoitteeseen Autotallintie 22.

Selvitysten mukaan hakijan ajoneuvossa olevat vauriot eivät ole syntyneet ajoneuvoon siirron aikana. Pysäköinninvalvoja on kuvannut hakijan ajoneuvon ennen siirtoa. Kuvista nähdään, että etupuskuri on ollut pois paikaltaan jo ennen siirtoa. Hinausauton puomi nostaa ajoneuvon renkaista ilmaan koskematta ajoneuvon muihin kohtiin, joten vauriot sisälokasuojassa tai umpiossa eivät saadun selvityksen mukaan ole mahdollisia siirron yhteydessä.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Hakijan ajoneuvon siirto on suoritettu asianmukaisesti eikä siirtopöytäkirjaan ole merkitty, että siirrosta olisi aiheutunut ajoneuvolle vaurioita. Ennen siirtoa hakijan ajoneuvossa olevat vauriot on kuvattu. Vauriot eivät ole syntyneet kaupungin tekemän varastosiirron aikana.

Edellä esitetyin perustein kaupunki katsoo, ettei vahinko ole aiheutunut ajoneuvolle tehdystä varastosiirrosta, eikä kaupunki näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 1 - 4 §

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (1508/2019) 5 §, 10 §

Toimivalta päätöksenteossa

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5000 euroa.

This decision was published on 23.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Eeva-Maria Mattila, valmistelija, puhelin: 09 310 34957

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Kaisu Tähtinen
va. tiimipäällikkö