Vuokraus, liikuntatilat, Namika areena, Pilkekuja 10, Pakilan yläaste, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-007874
More recent handlings
§ 36

Vuokraus, liikuntatilat, Namika areena, Pilkekuja 10, Pakilan yläaste, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Pilkekuja 10 sijaitsevan, huoneistoalaltaan 1 689,5 htm2 suuruisen, liikuntatilan vuokrauksesta Kiinteistö Oy Namika Areenalta ja edelleenvuokrata sen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Pakilan yläasteelle määräaikaisesti ajalle 1.9.2023 – 31.8.2043.

Kiinteistön omistajalle maksettava arvonlisäveroton kokonaisvuokra kaupunkiympäristön toimialalle on 17,59 euroa/m²/kk sisältäen ylläpitovuokran sekä siivouksen (2,07 euroa/m2/kk). Kokonaisvuokra on 29 720,80 euroa/kk ja 356 649,60 euroa/v. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja ylläpitovuokraa tarkistetaan vuosittain toteutuneiden kustannusten mukaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle aiheutuu tilakustannuksia seuraavasti:

Tilavuokra on 17,59 euroa/m²/kk sisältäen ylläpitovuokran sekä siivouksen (2,07 euroa/m2/kk), 356 649,60 euroa/v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/htm2/kk.

Vuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 357 494,35 euroa/v.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa kiinteistön omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan välistä vuokrasopimusluonnosta liitteineen.

Päätöksen perustelut

Vuokraus liittyy Pakilan allianssihankkeeseen. Halkosuontie 88:n rakennuksessa on tehty laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus ja laajennus. Liikuntatiloiksi vuokrataan tilat osoitteesta Pilkekuja 10 Helsingin NMKY:n liikuntahallista.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on kokouksessaan 25.1.2018 päättänyt, että hanke jatkovalmistellaan projektiallianssina. Pakilanpuiston allianssi -hankkeesta on laadittu 14.3.2019 päivätty tarveselvitys, jonka kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on hyväksynyt 26.3.2019 ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.4.2019. Hankkeesta on laadittu 20.9.2019 päivätty hankesuunnitelma työryhmällä, johon ovat kuuluneet kaupunkiympäristön toimiala, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hankkeen toteuttajaksi valittu allianssikumppani sekä hankkeen suunnitteluryhmäksi valittu allianssikumppani. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina asemakaavoituksen, liikennesuunnittelun, ympäristöpalveluiden, rakennusvalvonnan ja kaupunginmuseon edustajia, esteettömyysasiantuntijaa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Toimivalta

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pakilanpuiston allianssin (yläaste, ala-aste, päiväkoti ja nuorisotilat) 20.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman, joka sisältää liikuntatilojen vuokrauksen Kiinteistö Oy Namika areenalta.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 3.10.2019 on esittänyt Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelmaa hyväksyttäväksi ja oikeuttanut rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksikön päällikön allekirjoittamaan sisäänvuokrauksen sopimuksen ja sopimaan siihen vähäisistä muutoksista sekä edelleen vuokrauksesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön mukaan asiakkuusyksikkö 1 vastaa tilojen järjestämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle asiakkaan tarpeen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

This decision was published on 14.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö