Vuokraus, lisätila, Kiinteistö Oy Tietokuja 2L, Laajalahdentie 23, Munkkiniemen ala-aste ja Munkkivuoren ala-aste, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-007875
More recent handlings
§ 35

Vuokraus, lisätila, Kiinteistö Oy Tietokuja 2L, Laajalahdentie 23, Munkkiniemen ala-aste ja Munkkivuoren ala-aste, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Laajalahdentie 23 sijaitsevan, huoneistoalaltaan 2 150 htm2 suuruisen, lisätilan vuokrauksesta KOy Tietokuja 2 ja edelleenvuokrata sen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Munkkiniemen ala-asteelle sekä Munkkivuoren ala-asteelle määräaikaisesti ajalle 1.7.2023 – 30.6.2025.

Kohteen arvonlisäveroton tilavuokra kaupunkiympäristön toimialalle on 33 733,50 euroa/kk (15,69 euroa/m2/kk) ajalla 1.7.2023-30.6.2025. Lisäksi maksetaan ylläpitovuokraa 10 750 euroa/kk (5,00 euroa/m2/kk) ajalla 1.8.2023-31.5.2024 ja 1.8.2024-31.5.2025. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja ylläpitovuokraa tarkistetaan vuosittain toteutuneiden kustannusten mukaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle aiheutuu tilakustannuksia seuraavasti:

Tilavuokra on 42 692 euroa/kk ja ylläpitovuokra 3 010 euroa/kk yhteensä 45 702 euroa/kk (21,26 euroa/m2/kk), 548 422 euroa/v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/htm2/kk.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa kiinteistön omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan välistä vuokrasopimusluonnosta liitteineen.

Päätöksen perustelut

Vuokraus on jatkoa aikaisemmalle sopimukselle, joka päättyy 30.6.2023. Tilojen tarve on, kunnes pysyvät tilat ovat löytyneet.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on 23.9.2021 hyväksynyt 1.9.2021 päivätyn hankesuunnitelman ja oikeuttanut rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden toimitilavuokrausyksikön päällikön allekirjoittamaan sisäänvuokrauksen sopimuksen ja sopimaan siihen vähäisistä muutoksista sekä edelleen vuokrauksesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Päätöksessä on varauduttu 24 kk optioon.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön mukaan asiakkuusyksikkö 1 vastaa tilojen järjestämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle asiakkaan tarpeen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

This decision was published on 14.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö