Vuokraus, Pakilan yläaste ja ala-aste, Halkosuontie 88, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-007876
More recent handlings
§ 37

Vuokraus, Pakilan yläaste ja ala-aste, Halkosuontie 88, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Pakilan yläasteelle ja ala-asteelle osoitteessa Halkosuontie 88 sijaitsevasta rakennuksesta huoneistoalaltaan 6 787 htm² suuruisen tilan toistaiseksi alkaen 1.4.2022 siten, että ensimmäinen irtisanomispäivä on 31.3.2042 ja irtisanomisaika on 12 kk. Tila sisältää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa yhteiskäyttötiloja 137 m2.

Pääomavuokra on 26,25 euroa/m²/kk, ylläpitovuokra 3,04 euroa/m²/kk. Kunnossapidon lisävuokra 1,02 euroa/m2/kk veloitetaan ajalla 1.4.2022 – 31.12.2023. Kunnossapidon lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Edellä mainituista koostuva kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 30,31 euroa/m2/kk, 2 468 567,64 euroa /v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/htm2/kk.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää sopimukset 211022491 ja 211023337 päättyväksi 31.3.2022. Tehdään mahdolliset hyvitykset vuodelta 2022 ja siirretään mahdolliset jatkuvat lisävuokrat vanhalta sopimukselta uudelle.

Päätöksen perustelut

Osoitteessa Halkosuontie 88 toimii nykyään entisen ala-asteen laajennuksen jälkeen Pakilan yläaste, Pakilan ala-aste (3.–6.lk) sekä nuorisopalvelut. Tilat on otettu käyttöön 1.4.2022.

Hanke toteutettiin allianssihankkeena. Suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettu Helsingin kaupungin – kaupunkiympäristön toimialan ja hankkeen käyttäjätoimialojen laatimia – rakentamista ja suunnittelua koskevia ohjeita ja määräyksiä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Pakilanpuiston allianssin tarveselvityksen 26.3.2019.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut puoltavan lausunnon 20.9.2019 päivätyn Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelmaan 22.10.2019.

Kaupungin valtuusto on hyväksynyt 20.9.2019 päivätyn Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelman 15.1.2020.

This decision was published on 14.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö