Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, tiimipäällikkö, työavain KYMP-03-48-22

HEL 2022-007878
More recent handlings
§ 5

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalvelujen asukas- ja viranomaispalveluyksikön tiimipäällikön viran täyttäminen

Asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Päätös

Vs. asukas- ja yrityspalvelupäällikkö valitsi asumisen viranomaispalvelut -tiimin tiimipäälliköksi (035328) filosofian lisensiaatti ********** 4234,09 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Hän hoitaa virkaa ensin vuosiloma-ajan sijaisena 1.9.-31.12.2022 ja vakituisesti 1.1.2023 alkaen.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 1.1.2023 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 3.-17.6.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, Duunitorissa ja Monsterissa.

Tiimipäällikön tehtävänä on toimia asumisen viranomaispalvelut -tiimin asiantuntijoiden lähiesihenkilönä. Tiimi palvelee Hitas- ja asumisoikeusasioissa asuntoja hakevia kuluttajia ja omistajayhteisöjä sekä ohjaa ARA-asuntojen omistajia asukasvalintoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi tiimissä valmistellaan uudis- ja korjausrakentamiseen liittyviä valtionavustushakemuksia. Tiimipäällikön vastuulla on paitsi yhteisen toimintakulttuurin ja asumisen palveluiden kehittäminen kaupungin ja toimialan tavoitteiden mukaisesti, myös tiimin luotsaaminen kohti toimintaympäristön vaatimia muutoksia. Tiimin ydintehtävissä ja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin varautuminen edellyttää toistaiseksi määräaikaista tiimipäällikköä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävässä vaaditaan erinomaista suomen kielen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Hakuilmoituksen mukaan hakijalta odotetaan työn tai opintojen kautta hankittua kokemusta asumiseen liittyvistä palveluista, viranomaistehtävistä tai asumisen kehittämisestä. Asuntoasioiden tuntemuksen lisäksi häneltä odotetaan hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin. Eduksi katsotaan työkokemus muutosjohtamista vaatineista tehtävistä sekä sujuva englannin kielitaito. Julkishallinnon tuntemusta ja kokemusta esihenkilötyöstä arvostetaan.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa seitsemän henkilöä, joista kuusi täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin kaksi hakijaa, ********** ja ********** joilla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopivaa kokemusta asumiseen liittyvistä palveluista, viranomaistehtävistä sekä aiempaa julkishallinnon tuntemusta sekä kokemusta esihenkilötehtävissä toimimisesta. Hakijoita haastattelivat 22.6.2022 asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Ulla Kuitunen sekä HR-partner Helka Rytkönen.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kummallakin haastatellulla on erinomaista kokemusta asumiseen liittyvistä palveluista, viranomaistehtävistä ja/tai asumisen kehittämisestä. Heillä on myös vahva julkishallinnon tuntemus sekä kokemusta esihenkilötehtävissä toimimisesta. Molemmilla on myös jonkin verran kokemusta haastavista muutosjohtamista ja valmentavaa otetta vaativista tehtävistä.

Perustelut valintaesitykselle

Tiimipäällikön tehtävänä on toimia asumisen viranomaispalvelut -tiimin asiantuntijoiden lähiesihenkilönä ja johtaa tätä tiimiä, joka palvelee Hitas- ja asumisoikeusasioissa asuntoja hakevia kuluttajia ja omistajayhteisöjä sekä ohjaa ARA-asuntojen omistajia asukasvalintoihin liittyvissä asioissa sekä valmistelee uudis- ja korjausrakentamiseen liittyviä valtionavustushakemuksia. Tiimipäällikön vastuulla on paitsi yhteisen toimintakulttuurin ja asumisen palveluiden kehittäminen kaupungin ja toimialan tavoitteiden mukaisesti, myös tiimin johtaminen kohti toimintaympäristön vaatimia muutoksia.

Lopullinen vertailu suoritettiin kahden kärkihakijan, ********** ja ********** välillä.

Asumiseen liittyvistä palveluista, viranomaistehtävistä ja/tai asumisen kehittämisestä molemmilla hakijoilla on kattavaa kokemusta. He ovat helsinkiläisen asumisen erinomaisia asiantuntijoita. ********** **********

Tiimipäällikön tehtävässä tarvitaan kehittämisorientoituneisuutta, yhteistyökykyä ja asiakaslähtöistä työotetta. Molemmilla hakijoilla on näitä ominaisuuksia. ********** on rekrytointiprosessin aikana aktiivisesti tuonut esille omaa motivaatiotaan ja ajatuksiaan tiimin ydintehtävien kehittämisestä sekä asiakaskokemuksen parantamisesta.

Molemmilla hakijoilla on vahva julkishallinnon tuntemus sekä kokemusta esihenkilötehtävissä toimimisesta. **********

Vs. asukas- ja yrityspalvelupäällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. ********** nähtiin haastatteluvastausten perusteella olevan paremmat valmiudet viedä toimintaympäristön muutokset tiimin ydintehtäviin ja onnistua muutosta vaativan tilanteen hallinnassa niin henkilöstön kuin tehtäväkentänkin osalta. Hänen valintaansa puoltavat lisäksi rekrytointiprosessin aikana esiin tullut kiinnostus asiakaskokemuksen parantamiseen, vahva motivaatio tiimin johtamiseen ja vaadittavien uudistusten läpiviemiseen sekä tiimin ydintehtävien erinomainen tuntemus.

This decision was published on 01.07.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ulla Kuitunen, vs. asukas- ja yrityspalvelupäällikkö , puhelin: 09 310 20871

ulla.kuitunen@hel.fi

Decisionmaker

Ulla Kuitunen
vs. asukas- ja yrityspalvelupäällikkö

Attachments

1. Hakijalista KYMP-03-48-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-48-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.