Vuokraus, vuokrasopimuksen muutos, lupa alivuokraukseen, Suurmetsä, Aurinkotalli Oy

HEL 2022-007925
More recent handlings
§ 25

Aurinkotalli Oy:lle vuokratun määräalan vuokrasopimuksen muuttaminen (Suurmetsä, määräalat kiinteistöstä 91-429-1-444)

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti muuttaa Aurinkotalli Oy:lle maneesia ja laidunaluetta varten Helsingin kaupungin 41. kaupunginosan (Suurmetsä) kiinteistöstä 91-429-1-444 (pinta-ala 24 773 m²) vuokratun määräalan vuokrasopimusta (sop.nro 23230) 1.6.2022 alkaen seuraavin ehdoin muiden ehtojen pysyessä ennallaan:

1
Aurinkotalli Oy:lle myönnetään lupa noin 100 m²:n vuokra-alueen alivuokraamiseen Ilmatieteen laitokselle (y-tunnus 0244664-7) samoin ehdoin kuin mitä sopimuksessa nro 23230 ja sen jatkolehdessä HEL 2021-013348 sanotaan.

2
Aurinkotalli Oy saa valtuuttaa Ilmatieteen laitoksen yksin hakemaan rakennuslupaa uudishankkeelleen.

3
Aurinkotalli Oy vastaa siitä, että alivuokrasuhteen päättyessä vuokra-alue puhdistaminen ja siivoaminen tapahtuu vuokrasopimuksen 23230 ehtojen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Ilmatieteen laitos on lähestynyt kaupunkia, koska sen nykyisin käyttämä havaintoasema Malmin lentokentän alueella ei voi jatkaa nykyisellä paikalla uusien maankäyttösuunnitelmien takia. Sääasemalle tarvitaan uusi sijainti ja Ilmatieteen laitos on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa löytänyt sopivan paikan Aurinkotalli Oy:lle vuokratulla laidunalueella.

Aurinkotalli Oy on tietoinen hankkeesta ja on lupautunut vuokraamaan Ilmatieteen laitoksen tarvitseman alueen sääasemakäyttöön samoin ehdoin, kuin heidän ja kaupungin välisessä vuokrasopimuksessa on määritelty.

Aikaisemmat päätökset

Kiinteistövirasto vuokrasi 19.9.2013, § 482 Aurinkotalli Oy:lle noin 24 773 m2 suuruisen maa-alueen 41. kaupunginosan (Suurmetsä) Aurinkomäenpuistosta. Kaupunginhallitus muutti vuokrasopimusta 14.2.2022 § 138, jolloin sopimus siirtyi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelujen hallintaan. Samalla kaupunginhallitus määritteli sopimuksen uudet vuokrausmääräytymisperusteet.

Toimivalta

Kaupunginhallitus oikeutti liikuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sopimuskauden aikana (14.2.2022, § 138).

This decision was published on 16.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja