Hankinta, muutossopimus koskien kiinteistöhoitopalveluiden kori 3 sopimusta, Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2022-008145
More recent handlings
§ 10

Muutossopimus koskien kiinteistöhoitopalveluiden kori 3 sopimusta, Kaupunkiympäristön toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikönpäällikkö päätti allekirjoittaa muutossopimuksen koskien kiinteistöhoitopalveluiden kori 3 sopimusta. Sopimukseen liitetään uusi kohde. Kohde: 4152 Toukolan hoitokoti, Kustaa Vaasan tie 13.

Sopimusmuutoksen arvo on 6996 euroa vuodessa alv 0%.

Päätöksen perustelut

Sopimuksella muutetaan alkuperäistä sopimusta siten, että sopimukseen liitetään uusi työkohde. Kohde 4152 Toukolan hoitokoti, Kustaa Vaasan tie 13. Alkuperäisen sopimuksen kohdan 4.2 mukaan:

- Sopimukseen voidaan lisätä uusia kohteita neuvottelemalla. Uusien kohteiden hinnoittelussa noudatetaan samaa hinnoitteluperiaatetta, kun sopimukseen jo kuuluvissa kohteissa. Tilaaja laatii uudesta kohteesta huolto-ohjelman, pyytää palveluntuottajalta tarjouksen, tarkistaa ja hyväksyy tarjouksen ennen päätöksentekoa.

Alkuperäisessä sopimuksessa on riittävän tasoiset ehdot kohteiden lisäämiseksi sopimukseen.

This decision was published on 17.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mikko Leskinen, tekninen isännöitsijä, puhelin: 09 310 38173

mikko.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Pasi Lönnberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Muutossopimus Toukolan hoitokoti

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.