Opetussuunnitelman täydentäminen, Tölö gymnasium

HEL 2022-008148
More recent handlings
§ 70

Komplettering av Tölö gymnasiums läroplan

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Beslut

Direktören för den svenska servicehelheten beslutade godkänna kompletteringen av läroplanen för Tölö gymnasium med fyra studieavsnitt i ämnet filosofi, två i psykologi och ett i geografi.

Beslutsmotivering

Rektorn för Tölö gymnasium föreslår att läroplanen kompletteras med de valbara studieavsnitten:

FI07 Konstfilosofi
FI08 Miljöfilosofi
FI09 Österländsk filosofi
FI10 Diskussionskurs i filosofi
PS08 Socialpsykologi
PS11 Könspsykologi
GE07 Finlands geografi

De föreslagna läroplanstexterna bifogas.

Beslutanderätt

Enligt verksamhetsstadgan för sektorn för fostran och utbildning (3.9.2018) kapitel 4.1.3 beslutar direktören för den svenska servicehelheten om godkännandet av den gymnasiespecifika läroplanen för den svenska gymnasieutbildningen.

This decision was published on 20.06.2022

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

  • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av kommunmedlemmarna
Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskontorets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildningsnämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

  • det beslut som begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning som begärs
  • på vilka grunder omprövning begärs
  • vem som begär omprövning
  • på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra detta
  • kontaktuppgifter till den som begär omprövning
Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor

Close

Ask for more info

Moa Thors, chef för den fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 09 310 70077

moa.thors@hel.fi

Decisionmaker

Niclas Grönholm
direktören för svenska servicehelheten