Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat –palvelukokonaisuus, ympäristöpalvelut, elintarviketarkastaja, KYMP-03-47-22

HEL 2022-008225
More recent handlings
§ 20

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikön elintarviketarkastajan viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi elintarviketurvallisuusyksikön elintarvikevalmistustiimin elintarviketarkastajan virkaan (128025) elintarviketieteiden maisteri ********** 1.9.2022 alkaen 3 535 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi elintarviketarkastajan irtisanouduttua 28.5.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toi-mialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 6.5.-20.5.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa, LinkedInissä sekä Ympäristö ja Terveys -lehden verkkosivuilla.

Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluvat lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten elintarvikehuoneistoiden tarkastukset, neuvonta, näytteenotto sekä ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen käsittely. Viran valvontakohteita ovat mm. elintarvikkeiden maahantuojat, sisämarkkinatoimijat, ravintolisätoimijat, virtuaalihuoneistot sekä suklaan ja makeisten valmistajat.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään elintarvikelainsäädännön tuntemusta ja hyvää englannin kielen taitoa. Tehtävässä tarvitaan tavoitteellisuutta, sujuvaa viestintä- ja kirjoitustaitoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luetaan käytännön kokemus tarkastustoiminnasta.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 17 henkilöä, joista 10 täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopivin kokemus ja osaaminen sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat yksikön päällikkö Riikka Åberg ja kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi 7.6.2022.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Kaikilla viidellä haastatellulla on aiemman työn ja opintojen kautta
hankittua elintarvikelainsäädännön tuntemusta ja kokemusta elintarvikevalvonnasta. Heillä on myös virkaan edellytetty ylempi korkeakoulututkinto. Ruotsin ja englannin kielen taidosta hakijat ovat esittäneet arvion hakemuksessa.

Perustelut valintaesitykselle

Elintarviketarkastajan tehtäviin kuuluvat lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten elintarvikehuoneistoiden tarkastukset, neuvonta, näytteenotto sekä ilmoitusten ja toimenpidepyyntöjen käsittely. Viran valvontakohteita ovat mm. elintarvikkeiden maahantuojat, sisämarkkinatoimijat, ravintolisätoimijat, virtuaalihuoneistot sekä suklaan ja makeisten valmistajat.

Tehtävän kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Tehtävässä edellytetään lisäksi elintarvikelainsäädännön tuntemusta ja hyvää englannin kielen taitoa.

Kaikilla viidellä haastatellulla on aiemman työn ja opintojen kautta hankittua elintarvikelainsäädännön tuntemusta ja kokemusta elintarvikevalvonnasta.

**********

**********

Tehtävässä tarvitaan tavoitteellisuutta, sujuvaa viestintä- ja kirjoitustaitoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi eduksi luetaan käytännön kokemus tarkastustoiminnasta. Haastateltavien tavoitteellisuutta arvioitiin hakemusten ja haastattelujen perusteella.

**********

Kaikilla haastatelluilla on hyvä englannin kielen taito ja vähintään tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänellä on virkaan hyvin soveltuva koulutus ja kielitaito. Hänen valintaansa puoltavat monipuolinen elintarvikelainsäädännön osaaminen ja ajantasainen kokemus elintarvikeneuvonnasta ja -valvonnasta. Hänellä on myös muita hakijoita enemmän kokemusta sisämarkkinatuonnin neuvonnasta sekä hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä.

This decision was published on 21.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Ristiniemi, kaupungineläinlääkäri, puhelin: 09 310 31585

minna.ristiniemi@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö