Opetussuunnitelman muutos, Porolahden peruskoulu, toiminta-alueittain järjestettävä opetus

HEL 2022-008267
More recent handlings
§ 79

Opetussuunnitelman muutos, Porolahden peruskoulu, toiminta-alueittain järjestettävä opetus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Porolahden peruskoulun opetussuunnitelmaan toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen koulukohtaisen osuuden lisäämisen liitteen mukaisesti. Muutos astuu voimaan 1.8.2022.

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 16.6.2022 luku 4.1.1).

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille 1–2 kokouksessaan 10.12.2019 (§ 67). Uudistettu valtakunnallinen arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Porolahden peruskoulun johtokunta on esittänyt lisättäväksi koulukohtaisen osuuden opetussuunnitelman lukuun 7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus. Porolahden peruskoulussa on aloittanut lukuvuonna 2021-2022 kaksi toiminta-alueittain järjestetyn opetuksen ryhmää. Opetussuunnitelman perusteissa annetaan koulutason ohje niille kouluille, joissa on toiminta-alueittain järjestettyä opetusta, kuvata koulukohtaisesti toiminta-alueittaisen opetuksen käytännön järjestelyjen periaatteet ja moniammatillinen yhteistyö osana toiminta-alueittaisen opetuksen suunnittelua.

Porolahden peruskoulun opetussuunnitelmaan lisättävä teksti on kokonaisuudessaan liitteellä.

This decision was published on 29.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 81030

kirsi.kukkonen2@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja