Opetussuunnitelman muutos, Kankarepuiston peruskoulu

HEL 2022-008268
More recent handlings
§ 77

Opetussuunnitelman muutos, Kankarepuiston peruskoulu

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Kankarepuiston peruskoulun opetussuunnitelman muutoksen liitteen mukaisesti. Muutos astuu voimaan 1.8.2022.

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 16.6.2022 luku 4.1.1).

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57). Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille 1–2 kokouksessaan 10.12.2019 (§ 67). Uudistettu valtakunnallinen arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Kankarepuiston peruskoulun johtokunta on esittänyt koulukohtaisen opetussuunnitelman muuttamista koulun esittelyn ja lukujen 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut, 4.3.1 Oppimisympäristöt, 5.2.3 Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa, 3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet, 3.3.5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, 5.5.3 Koulun kirjastotoiminta ja 6.5. Käyttäytymisen arviointi osalta.

Johtokunta on esittänyt muutoksia elämänkatsomustiedon, liikunnan, kuvataiteen, yhteiskuntaopin, ympäristöopin, A1-englannin, maantiedon ja biologian oppiaineiden kuvauksiin. Liitteessä on kokonaisuudessaan Kankarepuiston peruskoulun opetussuunnitelman teksti.

This decision was published on 29.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 81030

kirsi.kukkonen2@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja