Opetussuunnitelman muutos, Kruunuvuorenrannan peruskoulu, luku 11 valinnaiset opinnot ja luku 6 oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi

HEL 2022-008274
More recent handlings
§ 73

Opetussuunnitelman muutos, Kruunuvuorenrannan peruskoulu, luku 11 valinnaiset opinnot ja luku 6 oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Kruunuvuorenrannan peruskoulun opetussuunnitelmaan tehtävät muutokset lukuihin 11 ja 6 liitteen mukaisesti. Muutos astuu voimaan 1.8.2022.

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 16.6.2022 luku 4.1.1).

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57). Uudistettu valtakunnallinen arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Kruunuvuorenrannan peruskoulun johtokunta on esittänyt muutosten tekemistä koulun opetussuunnitelmaan lukuihin 11.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit, 11.2 Valinnaiset aineet, 6.5 Käyttäytymisen arviointi ja 6.11.1 Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa. Opetussuunnitelmasta puuttuu tieto, miten valinnaisaineet valitaan ja että B2-kielen valinneet oppilaat opiskelevat vähemmän muita valinnaisia opintoja. Käyttäytymisestä ei ole tarvetta antaa sanallista liitettä todistukseen numeroarvosanan lisäksi.

Liitteenä on Kruunuvuorenrannan peruskoulun opetussuunnitelmaan muutettavat tekstit.

This decision was published on 29.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 81030

kirsi.kukkonen2@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja