Virkasuhteen täyttäminen, Arabian peruskoulu, apulaisrehtori, työavain KASKO-01-447-22

HEL 2022-008290
More recent handlings
§ 37

Arabian peruskouluun sijoitettavan peruskoulun apulaisrehtorin viran täyttäminen, työavain KASKO-01-447-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti ottaa Arabian peruskouluun sijoitettuun peruskoulun apulaisrehtorin virkaan (virka 000176) toistaiseksi **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022.

Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Arabian peruskouluun sijoitetun peruskoulun apulaisrehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 2.5.2022-16.5.2022, työavaimella KASKO-01-447-22.

Arabian peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on noin 850 oppilasta. Arabian peruskoulussa painotetaan muotoiluoppimista. Muotoiluoppiminen on oppiainerajoja rikkovaa luovaa ongelmanratkaisua. Muotoiluoppimisen työtapoja käytetään kaikissa oppiaineissa luokka-asteilla 1.-9.

Apulaisrehtorilta vaaditaan sama kelpoisuus kuin rehtorilta. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Apulaisrehtori toimii rehtorin työparina ja johtaa osaltaan koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa yhdessä rehtorin ja toisen apulaisrehtorin kanssa koulun pedagogista toimintaa ja taloutta sekä tila- ja turvallisuusasioita. Apulaisrehtori osallistuu henkilöstöjohtamiseen yhteistyössä rehtorin kanssa ja toimii oman opetusyksikkönsä lähiesihenkilönä. Hän osallistuu myös sidosryhmäyhteistyöhön. Arabian peruskoulussa otetaan 1.8.2022 käyttöön ns. kolmen rehtorin johtamisjärjestelmä: rehtori ja kaksi apulaisrehtoria.

Virkaan jätti 16.5.2022 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 24 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella 10 hakijaa. Yksi videohaastatteluun kutsutuista perui hakemuksensa. Videohaastattelutyökalulla kysyttiin hakijan motivaatiosta haettavaan tehtävään, hakijan ammatillisista vahvuuksista johtamistehtävässä sekä valmentavasta johtamistyylistä. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja rehtori ********** sekä HR-asiantuntija ********** Vastaukset arvioitiin apulaisrehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella yksilöhaastatteluihin 1.6.2022 kutsuttiin neljä hakijaa. Haastatteluihin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja rehtori ********** sekä HR-asiantuntija **********

Haastatteluiden perusteella päätettiin tilata kolmesta hakijasta henkilöarviointi, jonka suoritti Psycon Oy. Yksi henkilöarviointiin kutsuttu hakija perui hakemuksensa. Henkilöarvioinnin jälkeen kaksi hakijaa kutsuttiin toiseen haastatteluun. Yksi hakijoista perui hakemuksena henkilöarvioinnin jälkeen. Haastatteluun kutsuttiin hakija ********** Haastatteluihin osallistuivat perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja rehtori ********** sekä HR-asiantuntija **********

**********

**********

Videohaastattelujen, henkilöarvioinnin ja kahden haastattelukierroksen jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetuksen aluepäällikkö katsoo, että ********** on parhaat edellytykset Arabian peruskouluun sijoitetun peruskoulun apulaisrehtorin viran menestykselliseen hoitamiseen. **********

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella apulaisrehtorin ottaa palvelun päällikkö.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 23.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 23148

kimmo.mustonen@hel.fi

Decisionmaker

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3