Vahingonkorvaus, henkilövahinko, 27.3.2022, Kaj Franckin katu 1 b

HEL 2022-008314
More recent handlings
§ 23

Vahingonkorvausvaatimus, liukastuminen

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan esittämät vaatimukset ja perusteet

Hakija on 21.6.2022 esittänyt kaupungille määrältään 1 196,30 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimuksen mukaan hakija liukastui sunnuntaina 27.3.2022 klo 21.20 jalkakäytävällä osoitteessa Kaj Franckin katu 1 b. Hakijan kuvauksen mukaan vahinkopaikka oli jäinen ja hiekoittamaton.

Sovellettavat säännökset

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten jalankulun tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan. Vahinkopaikka on kevyen liikenteen väylä ja sen kunnossapito hoidetaan C-luokan mukaisesti.

C-luokan kevyen liikenteen väylän aurauksen lähtökynnys on 5 cm lunta. Toimenpideaika on aurauksen osalta kahdeksan tuntia, kuitenkin niin, että klo 13 ja klo 4 välisenä aikana satanut lumi poistetaan klo 12 mennessä. Liukkaudentorjunnan osalta toimenpideaika on viisi tuntia, kuitenkin niin, että klo 16 ja klo 7 välisenä aikana havaittu tuntuvasti lisääntynyt liukkaus torjutaan klo 12 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukselle eli kadun kunnossapitovelvollisen on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kadun kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Jos vahingon kärsineen puolelta on myötävaikutettu vahinkoon tai jos muu vahingon aiheuttaneeseen tekoon kuulumaton seikka on myös ollut vahingon syynä, voidaan vahingonkorvausta kohtuuden mukaan sovitella tai evätä kokonaan.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla on ollut koko talven sepelit pohjalla, eikä hiekanpoistoa ollut aloitettu ennen vahingon tapahtuma-ajankohtaa. Näin ollen vahinkopaikka on ollut hiekoitettu vahingon tapahtuma-ajankohtana. Edelleen ylimääräistä liukkaudentorjuntaa vahinkopaikalla ei ole ollut tarvetta tehdä, koska sää on ollut ennen vahinkoa useita päiviä selvästi plussan puolella.

Tapahtumapaikkaa on tarkkailtu ja alueella on suoritettu 25.3.2022 klo 9.30 puhtaanapitotoimenpiteitä. Vahinkopäivää seuraavana päivänä eli maanantaina 28.3.2022 alueella on suoritettu aurausta edellisen illan aikana sataneen lumen poistamiseksi. Lisäksi tällöin tehtiin tarkastusajo sekä liukkaudentorjuntaa tarpeellisilta osin. Suoritetut kunnossa- ja puhtaanapidon toimenpiteet perustuvat työkoneen keräämiin ja tallentamiin GPS-tietoihin.

Vahinkopaikan kunnossapitotarpeista ei ole tullut kaupungille palautetta vahinkopäivältä eikä sitä edeltäneeltä ajalta 28.2-26.3.2022. Kaupungille ei ole esitetty vahinkopaikkaa koskevia muita vahingonkorvausvaatimuksia talven 2021-2022 ajalta.

Ilmatieteen laitoksen Helsingin Kumpulan säähavaintoaseman suorittamien mittausten mukaan vahinkopäivänä 27.3.2022 ilman lämpötila on vaihdellut -5,2 °C ja 1 °C välillä. Vahingon tapahtuma-aikana ilman lämpötila on ollut -0,2 °C. Vahinkoa edeltäneiden vuorokausien aikana (25.3.-26.3.2022) ei ole satanut yksittäisiä ja vähäisinä pidettäviä sateita lukuun ottamatta. Lumensyvyys on laskenut edellä mainittuna ajanjaksona 47 senttimetristä 45 senttimetriin, joten auraukselle ei ole ollut tarvetta ennen vahinkotapahtumaa. Vahinkopäivän illalla klo 17 alkaen on esiintynyt lumisadetta ja sen johdosta lumensyvyys on noussut 45 senttimetristä 50 senttimetriin, ylittämättä kuitenkaan aurauskynnystä vahinkopäivän 27.3.2022 aikana.

Olosuhteiden huomioonottaminen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät

Liukkauden torjuntaa ei ole mahdollista toteuttaa siten, että kulkuväylät eivät koskaan olisi liukkaat esim. (KKO:1998:147). Liukkaudentorjuntatoimenpiteillä ei aina voida täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta siinäkään tapauksessa, että kunnossapito on ollut asianmukaisella ja kunnossapitolain edellyttämällä tasolla. Aina on jokin kohta, johon on mahdollista liukastua. (Vakuutuslautakunnan ratkaisu FINE-001397.)

Kadun käyttäjät voivat omilla toimillaan pienentää onnettomuusriskiään varautumalla keliolosuhteiden muutoksiin ja ottamalla ne riittävästi liikkumisessaan huomioon (HE 281/2004 vp, s. 16). Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Jalankulkijan ja muun kadun käyttäjän huolellisuusvelvollisuus sekä yleinen varovaisuuden noudattaminen korostuvat jalan kuljettaessa erityisesti silloin, kun lämpötila vaihtelee plus- ja miinusasteiden välillä.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Vahinkopaikalla on ollut talven 2021-2022 aikana aikaisemmin suoritettujen hiekoitusten johdosta sepeliä, eikä hiekanpoistoa kevään 2022 osalta ollut vielä kyseisellä paikalla aloitettu. Näin ollen vahinkopaikan voidaan katsoa olleen kohtuudella edellytettävässä jalankulun ja muun kevyen liikenteen tarpeet täyttävässä tyydyttävässä kunnossa, vallitsevat vuodenajalle tyypilliset sää- ja keliolosuhteet huomioon ottaen. Kun lisäksi otetaan huomioon, että kaupungilla on mahdollisuus asettaa eri alueet ja kulkuväylät tärkeys- ja kiireellisyysjärjestykseen liikennemäärien ja liikenteellisesti vilkkaimpien ajankohtien mukaisesti, ei kaupungin voida katsoa syyllistyneen kyseessä olevan vahinkopaikan osalta moitittavana pidettävään huolimattomuuteen tai laiminlyönteihin (HE 281/2004 vp, s. 16-17).

Vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti ja asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinkoaikaan vallinneet sääolot ja suoritetut kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti. Näin ollen kaupunki ei ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen. Kyseinen vahinko on valitettava tapaturma, josta kaupunki ei ole vastuussa.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §, 14 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §

Toimivalta päätöksenteossa

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

This decision was published on 23.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tomi Sjögren, lakimies, puhelin: 09 310 34835

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Kaisu Tähtinen
va. tiimipäällikkö