Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 4, tuntiopettaja 2022/1 lääkeala 5/2022, työavain KASKO-03-175-22

HEL 2022-008535
More recent handlings
§ 5

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 4, tuntiopettaja 2022/1 lääkeala 5/2022, työavain KASKO-03-175-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1

Päätös

Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikkö päätti valita lääkealan määräaikaiseen virkasuhteeseen proviisori **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 2.6.2022-13.6.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella KASKO-03-175-22.Viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa Kampus 4.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Työpaikkailmoituksessa ilmoitettiin, että tehtävän edellytyksinä ovat vahva toisen asteen ammatillinen ohjaus- ja opetusosaaminen sekä lääkealan laaja, ajantasainen osaaminen ja käytännön työkokemus. Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta sekä osaamista näyttöjen arvioinnista ja järjestämisestä. Lisäksi ilmoituksessa mainittiin, että katsomme eduksi kokemuksen työskentelystä monimuotoisten opiskelijaryhmien kanssa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 5 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 4 hakijalla.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Hänen valintaansa puoltaa vankka käytännön kokemus lääkealan ammatillisesta opettamisesta. Valittu täyttää lääkealan ammatillisen opettajan tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdot. Hänellä on tehtävään soveltuvan proviisorin tutkinto, tehtävän edellyttämä pedagoginen pätevyys sekä työkokemus.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 27.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tarja Luokkanen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 24255

tarja.luokkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Luokkanen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-1