Kunnan asukkaan aloite, Rosa Luxemburgin ja Angela Davisin puistot Helsinkiin, kommunistinuorten pääkaupunkiseudun osasto

HEL 2022-008565
More recent handlings
§ 13

Kuntalaisaloite Rosa Luxemburgin ja Angela Davisin muistamisesta Helsingin puistojen nimissä

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin ja katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätöksen perustelut

17.6.2022 päivätyssä Kommunistinuorten pääkaupunkiseudun osaston ja kahdentoista henkilön, joista kahdeksan on helsinkiläisiä, allekirjoittamassa kuntalaisaloitteessa esitetään Rosa Luxemburgin ja Angela Davisin muistamista Helsingin puistojen nimissä joko nimeämällä joitakin olemassa olevia puistoja uudelleen tai rakentamalla kokonaan uusia puistoja.

Aloitteesta on 17.8.2022 saatu nimistötoimikunnan lausunto. Nimistötoimikunta viittaa Helsingin kaupungin vakiintuneisiin nimeämisperiaatteisiin. Niiden mukaan jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, jos henkilö on esimerkiksi tehnyt Helsingissä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön. Helsingin nimistönsuunnittelussa huomioidaan Kotimaisten kielten keskuksen nimistönsuunnittelun ohjeet ja Kuntaliiton ohjeet ja suositus kunnan osoitejärjestelmästä. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat lisäksi YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia. Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatetaan myös periaatetta, että käytössä olevia kaavanimiä ei muuteta, ellei nimenmuutosta puolla jokin erityinen, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen tai liikennejärjestelyiden muutoksiin liittyvä syy.

Nimistötoimikunta katsoo, että Rosa Luxemburgin (1871–1919, nimi esiintyy myös muodoissa Róża Luksemburg ja Rozalia Luxenburg) ja Angela Yvonne Davisin (s. 1944) oma henkilökohtainen elämänhistoria ja aktiivinen toiminta eivät liity erityisesti Helsinkiin. Nimistötoimikunta suosittaakin aloitteentekijöitä selvittämään tässä kohtaa vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja.

Nimistötoimikunnan lausuntoon ja edellä esitettyyn viitaten ja ottaen huomioon nimistönsuunnittelun vakiintuneet periaatteet ja henkilöiden muistamista koskevat muistonimiperiaatteet, uusien puistojen nimeämiselle tai olemassa olevien puistojen nimien muuttamiselle aloitteessa mainittujen henkilöiden mukaan ei tällä hetkellä ole perusteita, eikä nimeämistä ole tarkoituksenmukaista ryhtyä valmistelemaan.

Sovellettavat säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 55 §

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin kohdan 12 mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, lautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaisesta kadun, torin, puiston ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamisesta.  

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 15.5.2018 § 246 mukaan asemakaavapäällikkö päättää kadun, torin, puiston ja muun yleisen alueen nimen muuttamisesta sekä kaupunginosan ja kortteleiden numeroiden muuttamisesta, jos kysymys ei ole periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta.

This decision was published on 10.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Hanna Ikonen, suunnittelija, puhelin: 09 310 64796

hanna.ikonen@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö