Hankesuunnitelman, keskitetyt vainajatilat

HEL 2022-008567
Case 2. / 178 §

V 5.4.2023, Keskitettyjen vainajatilojen hankesuunnitelman hyväksyminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Malmin hautausmaalle rakennettavien keskitettyjen vainajatilojen 30.8.2022 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 1 139 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 10 500 000 euroa heinäkuun 2022 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hanke ja sen tausta

Hankesuunnitelma koskee Malmin kalmistotielle rakennettavaa keskitettyjen vainajatilojen uudisrakennusta. Tilat rakennetaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan käyttöön ja kaupungin omistukseen. Helsingin seurakuntayhtymä vuokraa rakennusta varten kaupungille määräalan Malmin hautausmaan yhteydestä.

Hankkeessa valmistuviin viiteen, samassa tilassa olevaan jäähdytettyyn vainajatorniin mahtuu noin 55 vainajaa kuhunkin. Vainajatornilla tarkoitetaan hankkeessa automaatiojärjestelmällä toteutettua, noin 15 metriä korkeaa hyllyjärjestelmää, jossa automaatiolla toimiva hissi kuljettaa vainajia useassa tasossa oleville hyllyille, ja hyllyltä takaisin maankerrostason käyttöaukolle.

Rakennus tulee sijoittumaan Malmin hautausmaan välittömään läheisyyteen. Valittua sijaintia puoltaa hyvät liikenneyhteydet, keskeinen sijainti ja alueen ymmärrettävyys suhteessa toimintaan eli vainajien säilytys hautausmaan välittömässä läheisyydessä. Toiminnallista synergiaetua tuo myös Malmin krematorion läheisyys.

Hanke on kaupungille tarpeellinen, koska kasvavan väestömäärän ja väestön ikääntymisen takia vainajamäärät lisääntyvät. Helsingissä on jatkuvaa puutetta riittävistä vainajien kylmäsäilytystiloista, minkä lisäksi seuraavan 10 vuoden aikana Helsingistä poistuu 120 vainajapaikkaa muun muassa seniorikeskusten yhteydestä. Keskitetyt vainajatilat on tärkeä hanke myös toiminnallisten vaatimusten vuoksi. Kaikki nykyiset tilat eivät esimerkiksi mahdollista asiallisia ja läheisille tärkeitä vainajan hyvästely- ja valmisteluhetkiä, mikä on otettu huomioon hankkeen suunnittelussa.

Hankkeen tavoitteet ja tarpeellisuus

Keskitetyt vainajatilat tulee olemaan Helsingin suurin vainajasäilytystila. Vainajia kuljetetaan hankkeessa suunniteltuihin keskitettyihin kylmäsäilytystiloihin Helsingin sisältä sairaaloista, hoivakodeista ja yksityiskodeista sekä ulkomailta tai muualta Suomesta. Keskitetyissä vainajatiloissa vainajat odottavat hautaamista tai tuhkaamista. Kyseessä ei ole minkään uskontokunnan rakennus, vaan sen funktio on vainajien säilytys ja siihen liittyvät toimet. Tilojen käyttäjänä toimii sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan aulapalvelut.

Keskitettyihin vainajatiloihin rakennetaan paikat 275 vainajalle. Tällä hetkellä ei ole suunnitteilla muita uusia vainajien säilytystiloja. Keskitettyjen vainajatilojen myötä Helsingissä on vuonna 2040 yhteensä 452 vainajapaikkaa. Vainajien keskimääräinen säilytysaika kylmiössä on 3-4 viikkoa.

Hankesuunnitelma

Uudisrakennus koostuu yksikerroksisesta polveilevasta rakennusmassasta ja korkeammasta vainajatorniosuudesta. Vainajatorni muodostaa merkittävän ja näkyvän kaupunkikuvallisen elementin, joka nousee osin ympäröivää puustoa korkeammalle. Rakennuksen matalan osan kaikki julkisivut on suunniteltu toteutettavan puhtaaksimuuratusta pitkätiilestä. Torniosan julkisivut ja näkyvä kattopinta on suunniteltu toteutettavan kattotiilestä. Rakennuksen ja erityisesti torniosan rakenne- ja talotekniikkasovituksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Rakennuksen länsipääty on julkista vierailijatilaa, ja ulkona olevat parkkialueet sijoitetaan lähelle esteettömäksi suunniteltavaa vierailijasisäänkäyntiä. Vierailijatilojen suunnittelussa huomioidaan esteettiset näkymät ympäröivään luontoon. Tavoitteena on luoda rauhallinen, arvokas ja kaunis hetki jättää jäähyväiset edesmenneelle läheiselle.

Rakennus jakaantuu toiminnallisesti kolmeen osaan, joihin kaikkiin on oma sisäänkäyntinsä eri puolilta rakennusta. Rakennuksen pääsisäänkäynti avautuu Malmin kalmistotien suuntaan ja johdattaa omaiset vierailijatiloihin. Vastakkaisessa itäpäädyssä on aidattu huoltopiha sekä sisäänkäynnit vainajakuljetukselle ja huollolle. Rakennuksen pohjoispuolelle jää henkilökunnan ja tavaratoimitusten ovi, jonka kautta on kulku henkilökunnan toimisto- ja sosiaalitiloihin sekä kiinteistön teknisiin tiloihin ja varastoihin. Rakennuksen sisällä on riittävät kulunvalvotut kulkuyhteydet eri osien välillä. Ulkotiloihin on suunniteltu autopaikat omaisille. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan yhteys bussipysäkiltä ja riittävä pyöräpysäköintimahdollisuus.

Vainajasäilytystilojen osalta suunnittelussa on päädytty tornimaiseen ratkaisuun, jossa vainajat sijoitetaan hyllyille automaatiojärjestelmällä. Järjestelmä on noin 15 metriä korkea hyllyjärjestelmä, jossa automaatiolla toimiva hissi kuljettaa vainajia useassa tasossa oleville hyllyille ja hyllyltä takaisin maankerrostason käyttöaukolle. Järjestelmään on suunniteltu säilytyspaikkoja eri kokoisille vainajille.

Hankkeen jatkosuunnittelussa on tutkittu rakennusten ja yleisten alueiden jaoston kehotuksesta mahdollisuutta yhdistää kaksi vainajien hyvästelytilaa suuremmaksi tilaksi muuntojoustavalla ratkaisulla, esimerkiksi siirtoseinän avulla, huomioon ottaen tilan sensitiivinen luonne ja riittävä äänieristys. Tilojen yhdistettävyyttä selvitettiin ja todettiin, että siirtoseinä on käytännössä erittäin haastava ja kallis toteuttaa hyvin ääntä eristävänä. Henkilömäärältään suurempia hyvästelyhetkiä voidaan järjestää tarvittaessa hautaustoimistojen tai seurakunnan rakennuksissa.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Sijainti ja asemakaavatilanne

Keskitetyt vainajatilat rakennetaan Malmin hautausmaan pohjoispuolelle Malmin kalmistotien varrelle. Rakennuspaikalta on noin 500 metrin matka hautausmaan siunauskappeli- ja krematoriotiloille. Alue on hyvin saavutettavissa niin idän kuin lännen suunnasta pääväyliä pitkin. Suunnittelualue sijoittuu Kehä l:n eteläpuolelle, Lahdenväylän (valtatie 4) Kehä l:n eritasoliittymän ja Kehä l:n Malmin eritasoliittymän väliin. Autoliikenteen pääreitti kulkee Malmin eritasoliittymän kautta Tattariharjuntieltä, josta on liittymä Malmin kalmistotielle. Toissijainen ajoyhteys kulkee Malmin hautausmaan kautta.

Hanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Alueen asemakaava (nro 9085) on vahvistettu 7.9.1987 ja siinä alue on merkitty hautausmaa-alueeksi (EH). Alueelle saa sijoittaa hautausmaan toiminnan kannalta välttämättömiä rakennuksia.

Hankkeen laajuus

Hankkeen bruttoala on noin 1 139 brm², huoneistoala on noin 872 htm², hyötyala on noin 521 hym² ja tilavuus on noin 6 869 m³.

Vapautuvat tilat

Keskitettyihin vainajatiloihin siirtyy vainajasäilytys useista eri toimipisteistä, kuten ikäihmisten asumispalveluyksiköistä ja kaupungin sairaaloista. Tilat jäävät kohteissaan muuhun käyttöön tai puretaan rakennusten mukana. Kaupungissa ei ole ollut aikaisemmin keskitettyjä vainajatiloja.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on noin 10 500 000 euroa eli noin 9 219 euroa/brm² (kustannusindeksi 7/2022: RI 119,9 ja THI 208,2). Automatisoitu vainajien säilytykseen tarkoitettu järjestelmä sisältyy kustannusarvioon.

Rakennuskustannuksia korottavia tekijöitä tulee pinta-alaltaan pienehkön hankkeen erityisyydestä. Rakennuspaikka hautausmaa-alueen vieressä asettaa omat vaatimuksensa rakennuksen ulkonäölle ja materiaaleille. Myös työmaan järjestelyissä huomioidaan, ettei hautausmaan toiminta häiriinny. Rakennuspaikan kustannuksiin vaikuttaa se, että alueella on laajasti pintakerrosten alla erittäin pehmeää savea ja rakennus on suunniteltu teräsbetonipaalutettavan. Rakennuksen käyttötarkoitus edellyttää rakennuksen olevan luonteeltaan hillitty, arvokas ja rauhoittava niin sisä- kuin ulkotiloiltaan. Käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeen eriyttää eri käyttäjien kulkureitit ja alueet. Muita erityisiä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa akustiikka- ja valaistusvaatimukset, talotekniikan erityisvaatimukset, valvonnan ja ilkivallan ehkäisyn vaatimukset sekä työergonomian vaatimukset.

Keskitetyissä vainajatiloissa on käyttötarkoituksen mukaisesti pinta-alaansa nähden erityisen paljon tiloja, joissa on kulutukseen ja puhdistettavuuteen liittyviä erityisvaatimuksia. Rakennuksessa on ylipäänsä paljon märkätiloja, eriasteisia pestäviä ja desinfioitavia kylmätiloja ja kirurgisten tilojen puhtausvaatimukset täyttäviä tiloja. Myös nämä tekijät ovat omalta osanneet nostaneet hankkeen kustannuksia.

Huomioitavaa on myös yleinen rakennuskustannusten nousu hankesuunnittelun aikana.

Muut liittyvät kustannukset

Vainajatorneissa oleva automaattinen hissijärjestelmä on erillishankinta, jonka kilpailutus on toteutettu erillisenä neuvottelumenettelynä. Järjestelmä on suunniteltava yhtä aikaa varsinaisen rakennuksen toteutussuunnittelun kanssa.

Tilakustannus käyttäjälle

Uudisrakennuksen kuukausivuokra on noin 54 335 euroa ja vuosivuokra noin 652 022 euroa. Neliövuokran perusteena on 872 htm². Kokonaisvuokra kuukaudessa on 62,31 euroa/htm², joka muodostuu pääomavuokrasta 55,47 euroa/htm², ylläpitovuokrasta 6,34 euroa/htm² ja hallintokulusta 0,5 euroa/htm². Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala varautuu uudisrakennuksen vuosittaisiin käyttökustannuksiin tilojen valmistuttua. Aiemmin vainajatilojen vuosittaisia käyttökustannuksia ei sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla ole erikseen määritetty, koska tilat ovat sijainneet muun toiminnan yhteydessä.

Rahoitus

Vuoden 2023 talousarvion liitteenä olevassa rakentamisohjelmassa keskitetyille vainajatiloille on varattu 9,7 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen uudis- ja lisärakennushankkeena siten, että rakentaminen ajoittuu vuosille 2024–2025. Hankkeen toteutuksen edellyttämä 10,5 miljoonan euron rahoitustarve otetaan huomioon seuraavan rakentamisohjelman valmistelussa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankkeen rakennus- ja talotekniset työt on suunniteltu kilpailutettavan kiinteähintaisena kokonaisurakkana. Automaatiojärjestelmä hankitaan rakennuttajan erillishankintana, julkisen hankintalain mukaisena neuvottelumenettelynä. Valittava automaatiojärjestelmä vaikuttaa vainajasäilytyksen tilantarpeeseen, minkä vuoksi suunnitelmien yhteensovitus varastojärjestelmän kanssa tehdään jo ennen rakennuslupasuunnittelua. Hankinta tehdään kaksivaiheisena tuoteosakauppana. Ensin tilataan suunnittelu, ja myöhemmin optio laitetoimituksesta ja -asennuksesta.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialalla. Suunnitteluun ovat osallistuneet sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Suomen Hautaustoimistojen liitto ry ja Helsingin seurakuntayhtymä.

Uudisrakennuksen rakentamisen on tarkoitus alkaa lokakuussa 2023 ja tilojen arvioidaan olevan käyttöönotettavissa marras-joulukuussa 2025.

Lausunnot

Aiempi sosiaali- ja terveyslautakunta on 6.9.2022 § 193 antanut keskitettyjen vainajatilojen tarveselvityksestä ja hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lausunto annettiin äänestyksen jälkeen. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Koska Malmin hautausmaa on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristökohde (RKY 1557 Malmin hautausmaa), on uudisrakennushankkeesta saatu Museoviraston lausunto. Museovirasto on 30.6.2022 antanut hankkeesta puoltavan lausunnon, jossa esitetyt kannanotot on otettu huomioon hankkeen suunnittelussa.

Lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä 2.

Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt määräalan vuokraamisesta kaupungille keskitettyjä vainajatiloja varten kokouksessaan 8.9.2022 § 71. Päätös on Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin 2.11.2022 § 14 vahvistama.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Close

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.11.2022 § 113

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Keskitetyt vainajatilat -hankkeen 30.8.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 1139 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana on noin 10 500 000 euroa (kustannusindeksit 7/2022: RI 119,9 ja THI 208,2).

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto oikeutti kaupunkiympäristön toimialan tilat -palvelun jatkamaan hankkeen suunnittelua ja hankintojen kilpailutusten valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto piti tärkeänä, että hankkeen jatkosuunnittelussa tutkitaan mahdollisuutta yhdistää kaksi vainajien hyvästelytilaa suuremmaksi tilaksi muuntojoustavalla ratkaisulla, esimerkiksi siirtoseinän avulla. Suunnittelussa on tärkeää huomioida tilan sensitiivinen luonne ja riittävä äänieristys.

Käsittely

Vastaehdotus:
Noora Laak: Lisätään esitysehdotuksen loppuun:

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto pitää tärkeänä, että hankkeen jatkosuunnittelussa tutkitaan mahdollisuutta yhdistää kaksi vainajien hyvästelytilaa suuremmaksi tilaksi muuntojoustavalla ratkaisulla, esimerkiksi siirtoseinän avulla. Suunnittelussa on tärkeää huomioida tilan sensitiivinen luonne ja riittävä äänieristys.

Kannattaja: Nina-Ilona Törmikoski

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Kirsi Virtanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti yksimielisesti hyväksyä Noora Laakin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

06.10.2022 Pöydälle

30.08.2022 Poistettiin

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Kirsi Virtanen, projektijohtaja, puhelin: 31020036

kirsi.m.virtanen2@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 06.09.2022 § 193

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi keskitettyjen vainajatilojen tarveselvityksen. Keskitetyt vainajatilat on uudisrakennushanke Malmin kalmistotiellä. Uudisrakennus rakennetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön ja Helsingin kaupungin omistukseen. Maapohja on vuokrattu Helsingin seurakuntayhtymältä Malmin hautausmaan yhteydestä.

Hankkeen bruttoala on noin 1139 brm². Hankkeen huoneistoala on noin 872 htm² ja hyötyala on noin 521 hym². Kustannukset tulevat sosiaali- ja terveystoimialalle vuokravaikutteisina rakennuksen valmistuttua. Arvio vuokrakustannuksista on noin 652 000 euroa vuodessa.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon keskitettyjen vainajatilojen liitteenä olevasta hankesuunnitelmasta:

”Hanke sisältyy sosiaali- ja terveystoimialan vuokra- ja osakeohjelmaan.

Hanke on tarpeellinen, koska kasvavan väestömäärän ja ikääntymisen takia vainajamäärät lisääntyvät. Helsingissä on jatkuvaa puutetta riittävistä vainajien kylmäsäilytystiloista ja lisäksi seuraavan 10 vuoden aikana Helsingistä poistuu 120 vainajapaikkaa, muun muassa seniorikeskusten yhteydestä. Nykyiset tilat eivät myöskään ole kaikilta osin toimivat vainajien hyvästelemiseen ja eri uskontokuntien tarpeisiin.

Hankekohtaiset tiedot

Keskitetyt vainajatilat on uudisrakennushanke Malmin kalmistotiellä. Uudisrakennus rakennetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön ja Helsingin kaupungin omistukseen. Maapohja on vuokrattu Helsingin seurakuntayhtymältä Malmin hautausmaan yhteydestä.

Keskitetyt vainajatilat käsittävät jatkossa Helsingin suurimman vainajasäilytystilan. Vainajia kuljetetaan näihin keskitettyihin kylmäsäilytystiloihin Helsingin sisältä sairaaloista, hoivakodeissa ja kodeista sekä ulkomailta tai muualta Suomesta. Keskitetyissä vainajatiloissa vainajat odottavat hautaamista tai tuhkaamista.

Tiloihin suunnitellaan myös mahdollisuus omaisille hyvästellä vainaja ja tarvittaessa suorittaa erilaisia uskontokuntiin kuuluvia toimia, muun muassa muslimien vainajapesut.

Keskitettyihin vainajatiloihin rakennetaan paikat 275 vainajalle. Tällä hetkellä ei ole suunnitteilla muita uusia tiloja. Keskitettyjen vainajatilojen myötä Helsingissä on vuonna 2040 yhteensä 452 vainajapaikkaa. Vainajien keskimääräinen säilytysaika kylmiössä 3–4 viikkoa.

Rakennusta koskevat keskeiset tiedot

Uudisrakennus koostuu yksikerroksisesta polveilevasta rakennusmassasta ja korkeammasta vainajasäilytystornin sisältävästä osuudesta. Vainajatorni muodostaa merkittävän ja näkyvän kaupunkikuvallisen elementin, joka nousee osin ympäröivää puustoa korkeammalle. Rakennuksen matalan osan kaikki julkisivut on suunniteltu toteutettavan puhtaaksimuuratusta pitkätiilestä. Torniosan julkisivut ja näkyvä kattopinta on suunniteltu toteutettavan kattotiilestä. Rakennuksen ja erityisesti torniosan rakenne- ja talotekniikkasovituksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Rakennuksen länsipääty on julkista vierailijatilaa, ja ulkona olevat parkkialueet sijoitetaan lähellä esteettömäksi suunniteltavaa vierailijasisäänkäyntiä. Vierailijatilojen suunnittelussa huomioidaan esteettiset näkymät ympäröivään luontoon. Tavoitteena on luoda rauhallinen ja kaunis hetki jättää jäähyväiset edesmenneelle läheiselle.

Rakennus jakaantuu toiminnallisesti kolmeen osaan, joihin kaikkiin on oma sisäänkäynti eri puolilta rakennusta. Rakennuksen pääsisäänkäynti avautuu Kalmistotien suuntaan ja johdattaa omaiset vierailijatiloihin. Vastakkaisessa itäpäädyssä on aidattu huoltopiha ja sisäänkäynnit vainajakuljetukselle sekä huollolle. Rakennuksen pohjoispuolelle jää henkilökunnan ja tavaratoimitusten ovi, jota kautta on kulku henkilökunnan toimisto- ja sosiaalitiloihin sekä kiinteistön teknisiin tiloihin ja varastoihin. Rakennuksen sisällä on riittävät kulunvalvotut kulkuyhteydet eri osien välillä.

Ulkotiloihin on suunniteltu autopaikat omaisille, samoin huomioidaan yhteys bussipysäkiltä ja riittävä pyöräpysäköintimahdollisuus.

Hankkeen investointikustannusten arvioidaan olevan noin 10 500 000 euroa. Aikaisemmin vuosittaisia käyttökustannuksia ei sosiaali- ja terveystoimialalla ole erikseen vainajatilojen osalta määritetty, koska tilat ovat sijainneet jonkun muun toiminnan yhteydessä. Nyt rakenteilla on erillinen rakennus, joten nämä tulee toimialalla huomioida rakennuksen valmistuttua.

Tavoiteaikataulun mukaan rakentaminen tontilla aloitetaan syksyllä 2023, jolloin rakennus olisi otettavissa käyttöön syksyllä 2025.

Keskitetyt vainajatilat ovat kaupunkiympäristön toimialan investointi ja sosiaali- ja terveystoimialan vuokrahanke.

Vuokra- ja irtaimen hankintojen kustannukset toimialalle

Toiminnan vaatimiin irtokalusteisiin, urakkaan kuulumattomiin kiinteisiin laitteisiin, sairaalakalusteisiin, opastukseen, tietojärjestelmähankintoihin sekä muuhun irtaimistoon sosiaali- ja terveystoimi on varannut vuosille 2024–2025 yhteensä noin 1 500 000 euroa.”

Käsittely

Asiassa tehtiin seuraava hylkäysehdotus:

Hylkäysehdotus 1:
Jäsen Laura Korpinen: Esitän, että ehdotus hylätään. Sosiaali- ja terveystoimialan budjetista ei tule kustantaa muslimivainajien pesutiloja. Hanke uudisrakennuksena toteutettuna on liian kallis ottaen huomioon sosiaali- ja terveystoimialan talouden hankaloituva tilanne, ja vainajien säilytykseen pitäisi löytyä muu, edullisempi vaihtoehto. Suunniteltu rakennus ei arkkitehtuurinsa puolesta sovellu Malmin hautausmaalle.

Kannattaja: jäsen Mikko Paunio

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto syntyi seuraavan äänestyksen tuloksena:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hylkäysehdotus 1 (jäsen Laura Korpinen)

Jaa-äänet: 11
Samuel Adouchief, Pentti Arajärvi, Maaret Castrén, Kati Juva, Minna Lindgren, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Daniel Sazonov, Oula Silvennoinen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 2
Laura Korpinen, Mikko Paunio

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 2.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

30.08.2022 Poistettiin

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Sofia Salomaa, Suunnittelija, puhelin: 040 334 0320

sofia.salomaa@hel.fi
Close

This decision was published on 31.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Attachments

1. Hankesuunnitelma Keskitetyt vainajatilat 30.8.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.