Vuokraus, pysäköintialue Pirkkolassa, Pirkkolan liikuntahalli Oy

HEL 2022-008599
More recent handlings
§ 29

Maa-alueen vuokraaminen pysäköintialueeksi Pirkkolasta Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti vuokrata Helsingin kaupungin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä, Pirkkola) osoitteessa Plotinrinne 3 sijaitsevan, liitekarttaan merkityn 4 550 m²:n suuruisen alueen, joka on osa kiinteistöä 91-403-1-142, Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle pysäköintialueeksi.

Vuokra-aika alkaa 30.6.2022 ja on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin kauintaan 29.6.2028 saakka, kunnes yhteisjärjestelysopimus on hyväksytty.

Vuosivuokrana peritään 4 588,66 euroa.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Tämä vuokrasopimus on tarkoitus korvata yhteisjärjestelysopimuksella mahdollisimman pikaisesti.
Pysäköintialueen vuokra-aikaa voidaan tarvittaessa jatkaa myöhemmin.

Alueella on voimassa asemakaava nro 12185, joka on saanut lainvoiman 14.3.2014. Pysäköintipaikasta on tehty poikkeamispäätös, sillä asemakaavan mukaan nyt kyseessä olevaa aluetta voisi käyttää pysäköintiin vain talvella:

Asemakaavan mukaan rakennuspaikka on osa urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU), jota voi talvella käyttää pysäköintiin (kaavamerkintä p-1).

Maankäyttöjohtajan päätöksen 28.5.2021, § 76 mukaisesti voidaan poiketa asemakaavan merkinnästä p-1, jonka mukaan alueen osaa voi talvella käyttää pysäköintiin. Poikkeaminen mahdollistaa ympärivuotisen pysäköinnin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 20.6.2017, 5 § toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3:n momentin perusteella siten, että liikuntajohtajalla on oikeus antaa vuokralle tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita, tiloja ja laitteita enintään kuudeksi (6) vuodeksi kerrallaan.

This decision was published on 29.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Decisionmaker

Stefan Fröberg
vs. liikuntajohtaja