Hankerahoitus, sosiaali- ja terveystoimiala, Digiosaamisella työelämään-hanke, Euroopan sosiaalirahasto plus

HEL 2022-008612
More recent handlings
§ 55

Osallistuminen EU:n rahoitushakuun hankkeella "Työtoiminnasta työelämään"

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen Euroopan unionin Suomen rakennerahasto-ohjelman sosiaalirahasto plussan (ESR+) rahoitushakuun hankkeessa ”Työtoiminnasta työelämään”. Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Lännen aikuissosiaalityön toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat.

Lisäksi strategiajohtaja totesi, että sosiaali- ja terveystoimialan hankekustannuksiin enintään 250 000 euroa varaudutaan toimialan omassa budjetissa. Hankkeelle saadaan tukea enintään 187 500 euroa. Lisäksi keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 varaudutaan maksamaan Forum Virium Helsingille kuntarahoitusosuutena enintään 36 253 euroa.

Päätöksen perustelut

Työtoiminnasta työelämään -hankkeen tavoitteena on vahvistaa aikuissosiaalityön kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden työelämäosaamista ja tukea nivelvaihetta kuntouttavasta työtoiminnasta työelämään. Hanke on tarkoitus toteuttaa Helsingin kaupungin Lännen aikuissosiaalityön ja Forum Virium Helsingin yhteishankkeena vuosien 2023–2024 aikana.

Sosiaali- ja terveystoimiala on esittänyt osallistumista Suomen rakennerahasto-ohjelman sosiaalirahasto plussan (ESR+) -hankkeeseen ”Työtoiminnasta työelämään”. Hankkeelle haetaan rahoitusta ESR+-haussa, toimintalinja 4. työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, erityistavoite 4.1. Polkuja töihin. ESR+ on EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahasto, jonka avulla pyritään edistämään työllisyyttä, osaamista, osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa.

Työtoiminnasta työelämään -hanke pohjautuu vuoden 2021 alussa alkaneeseen STM:n rahoittaman työkykyohjelman Työkykyisempi Stadi   -hankkeen ja syksyllä 2021 alkaneen DOT (Digiosaamisen kehittäminen työtoiminnassa) -hankkeen (ESR REACT EU) aikana tunnistettuihin tarpeisiin pienentää kuilua kuntouttavan työtoiminnan ja työllistymisen välillä. DOT-hankkeessa pilotoitavan Virtuaaliverstaan palveluita halutaan kehittää kattamaan yhä laajemmin sosiaalitoimen asiakkaiden tuen tarpeita ja madaltamaan kynnystä työtoiminnan ja työelämän välillä ja täten edistämään työllistymistä palkkatyöhön työhön kuntouttavista palveluista.

Hankkeen ydintavoitteena on vahvistaa pitkäaikaistyöttömien ja erityisesti kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden polkua työtoiminnasta työelämään ja sitä kautta saada aikaan uutta työllistymistä. Tätä tukemaan hankkeessa luodaan palvelukokonaisuus, jota kehitetään kolmen osatavoitteen kautta: 1) työhönvalmennuksen tuominen osaksi työtoimintaa, 2) henkilökunnan menetelmällisen osaamisen kehittäminen ja 3) digitaalisten ratkaisujen kehitys tukemaan uutta palvelukokonaisuutta.

Hankkeessa selvitetään ja pilotoidaan sitä, kuinka digitaalisten palvelujen avulla voidaan edistää ja tukea siirtymistä työelämään tai tutkintoon johtavaan koulutukseen. Lisäksi kehitetään Tuetun työllistämisen palveluiden käyttämästä IPS-mallista työtoiminnan tarpeisiin sopivaa työhönvalmennusta ja digitaalisen oppimisalustan tarjoamia mahdollisuuksia, joita yhdistetään asiakaslähtöisesti asiakkaan tarpeisiin. Hankkeen kohderyhmä on Helsingin kaupungin toimipisteissä (Pakilan työkeskus, Uusix-verstaat ja Avotyötoiminta) työelämään suuntaavat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Vuositasolla kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu noin 2 200 asiakasta. Hankkeen pilotteihin osallistuu 100 henkilöä.

Hanketta koordinoi Helsingin sosiaali- terveystoimialan Lännen aikuissosiaalityö ja Forum Virium Helsinki osallistuu hankkeeseen osatoteuttajana. Hankkeen suunniteltu kokonaiskustannusarvio on noin 399 800 euroa, jolle haetaan tukea 299 850 euroa. Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 250 000 euroa, josta EU-tuen osuus on 187 500 euroa. Hankkeen omarahoitusosuuteen, enintään 62 500 euroa varaudutaan sosiaali- ja terveystoimialan omassa budjetissa. Lisäksi hankkeessa varaudutaan maksamaan Forum Virium Helsingin osahankkeen kuntarahoitusosuus, enintään 36 253 euroa, keskitetyn hanketoiminnan määrärahoista talousarviokohdalta 1 500 4.

Hanke tukee kaupunkistrategian tavoitetta vahvistaa digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjontaa. Lisäksi se liittyy kiinteästi Helsingin kaupungin ja sosiaali- ja terveystoimialan digitalisaatio-ohjelmiin sekä talven 2020–2021 aikana toteutettuun SmartSote-yhteistyöhön, jossa koottiin sote-toimialan kehittämistarpeita erityisesti digitaalisten palvelujen kehittämisen ja datan hyödyntämisen näkökulmista.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö tai määräämänsä viranhaltija päättää kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on päätöksellään 4.8.2021 164 § siirtänyt toimivallan strategiajohtajalle, joka tekee päätökset miljoonaan euroon asti.

This decision was published on 26.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö

Attachments

1. Toimialajohtajan esitys

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.