Vahingonkorvaus, autovaurio, 21.6.2022, Laakson sairaala, Lääkärinkatu 8

HEL 2022-008622
More recent handlings
§ 11

Vahingonkorvausvaatimus, autovaurio

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan esittämät vaatimukset ja perusteet

Hakija on 28.6.2022 esittänyt kaupungille 175,00 euron vahingonkorvausvaatimuksen. Vaatimus koskee 20.6.2022 kello 9.00 - 11.00 Laakson sairaala-alueella kohdekäynnillä tapahtuneen ajoneuvon renkaan rikkoontumisesta aiheutuneita kustannuksia. Hakija epäilee renkaan rikkoontuneen sairaalan alueella toimineen työmaan purkujätteen johdosta.

Sovellettavat säännökset

Epäilty vahinko on tapahtunut Laakson sairaalan alueella. Kiinteistö, jonka alueella vahinko on tapahtunut, on kaupungin omistuksessa, joten kaupungin vahingonkorvausvelvollisuuden syntymistä arvioidaan sekä vahingonkorvauslain vastuusäännösten että maankäyttö- ja rakennuslain kunnossapitoa koskevien säännösten kautta. Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa pitämään rakennuksen ympäristöineen sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Kaupungilla on kiinteistön omistajana vastuu alueen kunnossapitotoimien toteuttamisesta. Laakson yhteissairaala -allianssi aloitti Laakson sairaala-alueen uudistuksen valmistelevat työt vuonna 2022. Alueelle rakennetaan kolme uutta sairaalarakennusta ja peruskorjataan kolme suojeltua sairaalarakennusta.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kunnossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Alueen kunnossapitovelvollinen vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti tai että vallinneet olosuhteet ovat tehneet kunnossapitotyöt hyödyttömiksi tai että kunnossapidosta huolehtiminen olisi vahinkohetken olosuhteissa ollut ylivoimaista.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä ja -tarpeista on pyydetty selvitys alueen isännöitsijältä. Saadun selvityksen mukaan Laakson työmaa-alue on rajattu asianmukaisesti. Purkutyöt on tehty työmaa-alueen sisäpuolella, eikä purkujätettä oltu vahingon tapahtuma-aikaan kuljetettu ulos vielä yhtään kuormaa. Työmaasta tai sen toiminnasta ei ole ollut muutakaan moitittavaa ennen vahinkoa.

Isännöitsijän antaman selvityksen mukaan hakija on pysäköinyt ajoneuvon henkilökunnan P-alueelle. Henkilökunnan pysäköintipaikat sijaitsevat rakennuksen numero 4 purkualuetta vastapäätä ja kaikki paikat on varattu henkilökunnalle. Henkilökunta ei ole ilmoittanut yhtään rengasvahinkoa tapahtuneen työmaan johdosta vahingon tapahtuma-aikaan mennessä.

Vapaita pysäköintipaikkoja on Lääkärinkadun varressa ja "urakoitsijapaikkoja" rakennuksen numero 9 edessä. "Urakoitsijapaikkoja" voi tarvittaessa lainata pysäköintiin, teknisen henkilön luvalla.

Forecan säähavaintoaseman mukaan vahinkopäivänä vahingon aikaan on vallinnut poutasää, aurinko on paistanut ja lämpötila on ollut 15,7°C.

Olosuhteiden huomioonottaminen ja muut asiaan vaikuttavat tekijät

Pysäköintitilanteessa kuljettajan tulee noudattaa olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta, erityisesti työmaan läheisyys huomioiden.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Tässä tapauksessa kaupungin puolelta ei ole todettavissa laiminlyöntiä, tahallisuutta tai tuottamusta. Asiassa saatujen selvitysten perusteella Laakson sairaalan työmaa on ollut asianmukaisesti merkitty, eikä työmaan hoidossa ole ollut moitittavaa. Työmaan olemassaolo on ollut nähtävissä. Työmailla ja niiden läheisyydessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Mikä hakijan ajoneuvon renkaan on rikkonut, ei ole tietoa. Ei ole näytetty, että se olisi johtunut Laakson sairaala-alueen työmaasta.

Kaupunki ei katso laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä näin ollen ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §, 14 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §

Toimivalta päätöksenteossa

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5 000 euroa.

This decision was published on 13.01.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marjo Laine, valmistelija, puhelin: 09 310 38506

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Kaisu Tähtinen
va. tiimipäällikkö