Virkasuhteen täyttäminen, Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus, rakennusvalvontapalvelut, lupa-arkkitehti (2 virkaa), työavain KYMP-03-38-22

HEL 2022-008625
More recent handlings
§ 5
This decisionmaker is no longer active

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen lupayksikkö 1:n lupa-arkkitehdin viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti valita lupayksikkö 1:n itäisen lupatiimin lupa-arkkitehdin virkaan (043449) rakennusarkkitehti ********** 3 635,20 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla. Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen viran vastaanottamisen ajankohta.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Lupa-arkkitehdin virka on perustettu kaupunginhallituksen päätöksellä 21.3.2022 § 218.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 2.-30.5.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Rakennuslehdessä, Duunitorilla, Monsterissa sekä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn sivuilla.

Lupa-arkkitehdin tehtäviin kuuluu korjaus- ja uudisrakentamishankkeiden ohjaus ja lupakäsittely. Tehtävään sisältyy asiantuntijatyön lisäksi myös päätösvaltaa ja asiakaspalvelua. Hän vastaa siitä, että rakentaminen tapahtuu asemakaavan ja rakentamissäännösten mukaisesti täyttäen vaatimukset, kaupunkikuvaa, rakennussuojelua, terveellisyyttä sekä turvallisuutta koskien.

Viran kelpoisuusehtona on rakennusarkkitehdin tutkinto tai vastaava alempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Hakijalta edellytetään myös kokemusta rakennussuunnittelusta tai muusta rakennusvalvontaan valmistavasta työstä ja arvostetaan kokemusta rakennusvalvonnasta. Eduksi katsotaan kaavoituksen ja/tai rakennuslainsäädännön tuntemus sekä kyky niiden soveltamiseen käytännössä.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Lupa-arkkitehdin virkaa haki hakuajan kuluessa kymmenen henkilöä, joista kolmella henkilöllä ei täyttynyt kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijan esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksesta. Hakemuksesta laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien kannalta riittävää aiempaa työn ja opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy rakennusvalvonnan tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Tiimipäälliköt Hanna Tiira ja Jyrki Kauhanen haastattelivat 7.6.2022 ********** sekä 8.6.2022 ********** vetivät hakemuksensa pois haastattelun jälkeen.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Lupa-arkkitehdin tehtävänä on lupakäsittely ja päätökset korjausrakentamisessa sekä uudisrakennushankkeissa 1200 k-m2 saakka. Hän vastaa siitä, että rakentaminen tapahtuu asemakaavan ja rakentamissäännösten mukaisesti täyttäen vaatimukset, kaupunkikuvaa, rakennussuojelua, terveellisyyttä sekä turvallisuutta koskien. Tehtävään sisältyy myös asiakaspalvelua.

Viran kelpoisuusehtona on rakennusarkkitehdin tutkinto tai vastaava alempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Kelpoisuusehtojen lisäksi hakijalta edellytetään kokemusta rakennussuunnittelusta tai muusta rakennusvalvontaan valmistavasta työstä.

**********

Tehtävässä tarvitaan syvällistä ja laaja-alaista rakennussuunnittelun, kaavoituksen, rakennuslainsäädännön ja rakentamismääräysten tuntemusta sekä kykyä niiden soveltamiseen käytännössä. Tehtävässä korostuu lupakäsittelyprosessin hallinta, sekä asemakaavan ja rakentamissääntöjen tuntemus.

**********

Haastatteluissa kiinnitettiin huomiota myös kykyyn neuvotella asiakkaiden kanssa mm. rakennuslupien myöntämisen edellytyksistä. Molemmilla on kokemusta asiakaspalvelusta ja yhteistyöstä suunnitteluorganisaatiossa.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on hyvät edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltaa aiempi työkokemus, jonka myötä myös lupaprosessi ja siihen liittyvät sähköiset palvelut sekä rakentamisen lainsäädäntö ovat tulleet hänelle tutuiksi. Haastattelussa tuli esille myös hänen vahva motivaationsa rakennusvalvontatyöhön sekä asiakaspalveluhenkisyys, joka on edellytys tehtävässä menestymiseen.

This decision was published on 30.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Tiira, tiimipäällikkö, puhelin: 09 31037655

hanna.tiira@hel.fi

Decisionmaker

Aarno Alanko
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijalista, KYMP-03-38-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu
2. Hakijayhteenveto, KYMP-03-38-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.