Hankinta, mielenhyvinvoinnin verkkovalmennukset, pienhankinta, kaupunginkanslia

HEL 2022-008673
More recent handlings
§ 47

Hankintapäätös mielenhyvinvoinnin verkkovalmennukset

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Helsingin kaupungin vs. henkilöstöjohtaja Asta Enroos päätti hyväksyä Mielenhyvinvoinnin verkkokurssien hankinnan seuraavasti:

- Osa-alue 1 Yksilön mielenhyvinvointi ja työssä jaksaminen: Academy of Brain Oy:n (2938267-1) tarjouksen

- Osa-alue 2 Työyhteisöille ja esihenkilöille kohdennettu kokonaisuus: MIELI Suomen Mielenterveys ry:n (0202225-4) tarjouksen

Lisäksi hankintayksikkö voi tilata tämän kilpailutuksen perusteella tarjottujen verkkokurssikokonaisuuksien osia (yksittäisiä verkkokursseja tai videoita) täydentääkseen verkkokurssikokonaisuutta.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Tilaukset tehdään sopimuskaudella ilmenevien yksikkökohtaisten ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin.

Hankinnan osion 1 arvioitu vuosittainen arvonlisäveroton arvo on 30 934 euroa.

Hankinnan osion 2 arvioitu vuosittainen arvonlisäveroton arvo on 28 000 euroa.

Hankinnan kustannukset kohdistetaan Kaupunginkanslian Henkilöstöosaston sisäiselle tilille Kaupunkitasoiset työhyvinvointihankkeet (1836400010).

Päätöksen perustelut

Hankinta kilpailutettiin kevennetysti hankintalain liitteen E mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavana pienhankintana.

Kilpailutus perustui Helsingin kaupunginkanslian 30.06.2022 päivättyyn tarjouspyyntöön HEL 2022-008673 / H047-22. Tarjouspyyntö lähetettiin 01.07.2022 sähköpostitse neljälle tarjoajalle: Academy of Brain Oy, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Lifeclass Oy, Työterveyslaitos.

Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 19.08.2022. Määräaikaan mennessä osa-alueeseen 1 saapui kolme tarjousta: Academy of Brain Oy, Lifeclass Oy, Työterveyslaitos ja osa-alueeseen 2 saapui neljä tarjousta: Academy of Brain Oy, MIELI Suomen Mielenterveys ry,
Lifeclass Oy, Työterveyslaitos.

Tarjousten vertailu

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kaikilla osa-alueilla kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin laatua (70 %) ja hintaa (30 %). Tarjousten vertailut ovat tämän päätöksen liitteissä 1 ja 2.

Laatupisteytyksessä sisällön laadusta parhaimman arvion saanut verkkokurssikokonaisuus sai 70 pistettä ja muiden pisteet suhteutettiin tähän. Laatuvertailussa pisteytettiin viisi osa-aluetta:

-       Vastaavuus haluttuihin asiasisältöihin
-       Soveltuvuus Helsingin kaupungin henkilöstön erilaisiin tarpeisiin ja eri käyttäjäryhmille
-       Verkkokurssien elementtien kyky aktivoida oppijaa
-       Verkkokurssien elementtien monipuolisuus
-       Sisällön kielivaihtoehdot

Sisällön laatua arvioitiin palveluntarjoajien kanssa toteutettujen demotilaisuuksien pohjalta, joissa palveluntarjoajat esittelivät kurssivalikoimaansa. Arviointiin osallistui 15 henkilöä Helsingin kaupungin eri toimialoilta. Osa osallistujista arvioi kurssien soveltuvuutta erilaisille työntekijöille, osa kurssien pedagogisuutta ja osa vastaavuutta haluttuihin asiasisältöihin.

Hintapisteytyksessä edullisimman kokonaisuuden tarjoaja sai 30 pistettä ja muiden pisteet suhteutettiin tähän.

Vertailun perusteella palveluntarjoajiksi valitaan osa-alueittain seuraavat tarjoajat:

-       Osa-alue 1: Academy of Brain Oy
-       Osa-alue 2: MIELI Suomen mielenterveys ry

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Henkilöstöjohtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu kansliapäällikön päätökseen Kaupunginkanslian viranhaltijoiden hankintaoikeuksista 22.08.2022 § 154.

This decision was published on 19.10.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Katja Hatakka, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 73470

katja.hatakka@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
Vs. henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Pisteytys osa-alue 1
2. Pisteytys osa-alue 2

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.