Vahingonkorvaus, autovaurio, 20.7.2022 Pohjoinen Hesperiankatu 33

HEL 2022-009275
More recent handlings
§ 52

Vahingonkorvausvaatimus, puun aiheuttama autovaurio

Tiimipäällikkö

Päätös

Lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakijan esittämät vaatimukset ja perusteet

Hakija on 21.7.2022 esittänyt kaupungille määrältään yksilöimättömän vahingonkorvausvaatimuksen, jota hän on täydentänyt 26.7.2022 määrältään 3 088,78 euron vahingonkorvausvaatimuksella. Vaatimuksen mukaan suurehko oksa oli pudonnut hakijan pysäköidyn auton vasemman etuoven yläpuolelle aiheuttaen painauman kattoon, tuulilasin rikkoontumisen sekä konepellin naarmuttumisen kuljettajan puolella osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 33. Auto oli pysäköity paikalle 20.7.2022 klo 6.30, ja vahinko oli todettu autolle palatessa noin klo 15.25. Vaatimuksen mukaan tarkkaa vahinkoaikaa ei pystytä sanomaan.

Sovellettavat säännökset

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kunnan hallinnassa olevat torit, katuaukiot, puistot ja muut näihin verrattavat yleiset alueet niiden käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa.

Kunnossapitolain mukaan kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella, muu kunnossapito sekä puhtaanapito on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Määräykset voivat koskea mm. suoritusaikaa sekä katujen ja yleisten alueiden jaottelua tavoitetason mukaan eri kunnossa- ja puhtaanapitoluokkiin.

Vahinkopaikka on hoitoluokitukseltaan A2-luokkaan kuuluva käyttöviheralue, jossa on puistopuita. A2-luokkaan kuuluvat puistopuut hoidetaan niiden ikään, lajiin ja kasvupaikkaan soveltuvalla tavalla turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Puille on leikkausten avulla pyritty tuottamaan ikävaiheittaisten mittasuhdevaatimusten mukaisesti mahdollisimman pitkä ja turvallinen täysikasvuisen puun ikävaihe, missä hoitotoimenpiteet ovat rutiiniluonteisia ja vähätöisiä. Puiden kuntoseurantaa tehdään silmämääräisesti ympärivuotisesti.

Vahingonkorvausvastuun edellytykset

Pelkkä vahinkotapahtuma ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta.

Vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kunnossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn.

Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys. Kunnossapitäjä voi vapautua vahingonkorvausvastuustaan, jos hän voi osoittaa, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huomioon mm. viheralueiden hoidon tarpeet.

Asiassa saadut tiedot ja selvitykset

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta.

Saadun selvityksen mukaan vahingon aiheuttanut puu on ollut poppeli, jossa ei ole ollut päällepäin näkyvää vikaa. Puu on ollut lehtevä, ja vikaisuutta latvustossa tai juuristoalueella ei ole ollut näkyvissä. Pudonneista oksista ei ole tullut ilmoitusta kaupungin palautejärjestelmään, ja oksat on viety pois todennäköisesti kaupungin työntekijöiltä tulleen tiedon perusteella. Puussa ei ole ollut näkyvää syytä kaadolle. Alueen puustolle on tehty hoitoleikkauksia helmikuussa 2021, ja aluetta on tarkkailtu silmämääräisellä seurannalla.

Puunhoitoon erikoistuneet arboristit sekä alueen puutarhurit tekevät silmämääräistä seurantaa puustolle. Tarkkailua tapahtuu muiden töiden ohella viikoittain, ja kesäkaudella useammin. Mikäli puussa havaitaan seurannan yhteydessä näkyvä vikaisuutta, tarkemmista mittavälinein tehtävistä puun kuntokartoituksista sovitaan tapauskohtaisesti. Vahingon aiheuttanut puu oli kesällä lehtevä ja reheväkasvuinen. Välillä tervekin puu pudottaa yksittäisiä oksia.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Helsingin Kumpulan säämittausasemalla on mitattu vahinkopäivänä aamusta alkaen koko päivän ajan kohtalaista tuulta. Puuskissa tuulen nopeus on ollut koko päivän ajan navakkaa, enimmillään 12,6 m/s. Näin kovat ja toistuvat tuulenpuuskat voivat irrottaa oksia terveistäkin puista.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta. Puussa ei ole ollut päällepäin nähtävää vikaa, eikä siitä ole tullut ilmoituksia kaupungille. Ei ole ollut mitään syytä epäillä puun terveyttä. Tervekin puu voi tiputtaa välillä yksittäisiä oksia. Vahingon aiheuttaneessa puussa ei ole ollut mitään sellaista näkyvää vikaa, joka olisi edellyttänyt hoitotoimenpiteisiin ryhtymistä ennen oksien tippumista.

Näin ollen asiassa ei ole tapahtunut kunnossapidon laiminlyöntiä. Kaupungin puolelta ei ole todettavissa tahallisuutta tai tuottamusta. Näin ollen kaupunki katsoo, ettei se ole laiminlyönyt kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §

Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1 - 2 §, 6 §

Toimivalta päätöksenteossa

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan 19.12.2022 tekemän päätöksen § 45 mukaan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön vahingonkorvaustiimin päällikkö päättää toimialaa koskevasta vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvausvaatimuksen määrä on enintään 5.000 euroa.

This decision was published on 15.02.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Eeva-Maria Mattila, valmistelija, puhelin: 09 310 34957

kymp.korvausasiat@hel.fi

Decisionmaker

Inkeri Lehmusoksa
tiimipäällikkö