Virkasuhteen täyttäminen, Ressun peruskoulu, englanninkielinen luokanopettaja, työavain KASKO-01-879-22

HEL 2022-009333
More recent handlings
§ 44

Virkasuhteen täyttäminen, Ressun peruskoulu, englanninkielinen luokanopettaja, työavain KASKO-01-879-22

Perusopetuksen aluepäällikkö 1

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita englanninkielisen luokanopettajan virkaan (vakanssinumero 006358) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Englanninkielisen luokanopettajan virka (vakanssinumero 6358) on ollut julkisesti haettavana ajalla 27.6.2022-11.7.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa sekä LinkedInissä. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Ressun peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on englanninkielinen luokanopetus Ressun peruskoulussa.

Englanninkielisen luokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen englannin kielen hallinta, joka osoitetaan opetushallituksen määräämällä tavalla (määräys 25/011/2005).

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi äidinkielinen tasoinen englanti, hyvät ICT-taidot, englannin kielellä lukemaan opettamisesta phonics-menetelmällä sekä kokemus IB-opetuksessa toimimisesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 41 hakijaa. Hakuaikana kelpoisuusvaatimukset täytti 4 hakijaa. Hakijoista 27 jätti hakemuksensa helsinkirekry.fi –järjestelmän kautta ja 15 hakijaa jätti hakemuksensa sähköpostitse. Hakijoista 27 jätti hakemuksensa helsinkirekry.fi –järjestelmän kautta ja 15 hakijaa jätti hakemuksensa sähköpostitse.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 4 hakijaa; **********

Haastattelun suorittivat rehtori ja vararehtori MS Teamsin välityksellä 15.7.2022.

**********

**********

**********

Kaikki haastatellut täyttyivät kaikki virkaan vaadittavat kelpoisuusvaatimukset luokanopettajan kelpoisuuden ja englannin kielen taidon osoittamisen osalta. Kaikilla haastatelluilla oli äidinkielenä englanti. **********

Englanninkielisen luokanopettajan tehtävässä Ressun peruskoulussa korostuvat erityisesti englannin kielen lukemaan opettamisen menetelmien tuntemus, vahvat ICT-taidot, yhteistyöhalukkuus ja kyky kehittää omaa opetustaan tutkivan oppimisen ohjaajaksi sekä monikulttuurisen toimintaympäristön kontekstin ymmärtäminen.

Aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenneiden seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 26.07.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Leena Liusvaara, rehtori, puhelin: 0931082101

leena.liusvaara@hel.fi

Decisionmaker

Ulla-Maija Vähäsarja
perusopetuksen aluepäällikkö 1