Vuokraus, tilat, Toinen linja 4, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-009461
More recent handlings
§ 17

Vuokraus, tilat, Toinen linja 4, sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteesta Toinen linja 4 sijaitsevan 1330,5m2 suuruisen toimistotilan vuokrauksen sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön arvonlisäverottamasta kokonaishinnasta 33 442,00 euroa/kk. Kokonaishinta muodostuu seuraavasti:

Pääomavuokra 16.76 euroa/m²/kk
Ylläpitopitovuokra 4.07 euroa/m²/kk
Hallintokulu 0.5 euroa/m²/kk
Lisävuokra 3.80 euroa/m²/kk, 5 055,90 euroa/kk.

Lisävuokran maksu alkaa 1.1.2021 ja sitä maksetaan 20 vuotta.

Sähköenergiasta laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaan.

Vuokrasopimus alkaa 1.1.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (20 v) päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja vuokralaskelmassa käytetyn maksuajan (30 v) päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Päätöksen perustelut

Kallion virastotalossa toimii suuri osa sosiaali- ja terveystoimialan hallinnollisia toimintoja. Hallintotoimintojen organisoinnin kehittäminen on luonut tarpeen tilojen tehostamiselle toisiinsa kytkeytyvien yksiköiden toiminnan keskittämisen mahdollistamiseksi.

Muuntojoustavammat tilat mahdollistavat jatkossa pieniä toimitilaväistöjä vähentäen erikseen hankittavien väistötilojen tarpeita.

Nykyisellään 8. kerroksen tilaratkaisu ei mahdollista monitilatoimistokonseptin mukaisia uusia työskentelytapoja. Sosiaali- ja terveystoimialalle on myös tulossa lisää vakansseja haastaen nykyisten tilojen riittävyyden.

Liittyvät päätökset:
Hankesuunnitelma 12.5.2020
Hankenumero 2821P51322

This decision was published on 23.08.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Nielsen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42170

heidi.nielsen@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
vs. yksikön päällikkö