Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Twin Brothers Oy/Bar Laituri Ruoka

HEL 2022-009658
More recent handlings
§ 27

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Twin Brothers Oy:lle/Bar Laituri

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Twin Brothers Oy, Solvikinkatu 3 B 15, 00990 Helsinki

y-tunnus 2840348-5

Elintarvikehuoneisto

Bar Laituri, Puuskarinne 12, 00850 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Palvelumyyntimyyntitiskin käsienpesupisteessä on oltava kylmä ja kuuma juokseva vesi. Palvelumyyntitiskiin tulee asentaa lämminvesivaraaja tms. kuuman käsienpesuveden takaamiseksi.

2. Henkilökunnan ja asiakkaiden käymälöiden läheisyyteen tulee lisätä käsienpesupiste. Käsienpesupisteen riittävään varustukseen kuuluu juokseva kylmä ja kuuma vesi (lämminvesivaraaja tms.), nestesaippuaa ja kertakäyttöpyyhkeitä tai kangaspyyheautomaatti käsien kuivaamiseen.

3. Asiakkaiden ja henkilökunnan käymälät eivät voi olla lyhytaikaisiin tapahtumiin tarkoitettuja siirrettäviä kuivakäymälöitä.

4. Palvelumyyntitiskin ja siivousvälinetilan pinnoittamattomat puupinnat tulee käsitellä siten, että ne ovat helposti puhtaana pidettäviä. Lisäksi siivousvälinetilan matto tulee poistaa. Elintarvikehuoneiston pintamateriaalien sekä laitteiden ja välineiden materiaalien on oltava helposti puhtaana pidettäviä ja tarvittaessa kestettävä vesipesua ja mekaanista puhdistamista.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 30.5.2023 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Bar laituri on konteista rakennettu pubi, jossa on juomatarjoilun lisäksi vähäistä elintarvikkeiden käsittelyä, kuten hedelmien pilkkomista juomien valmistukseen. Bar laituriin on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 27.7.2022. Tällöin on havaittu epäkohtia tilojen soveltuvuudessa. Tarkastuksella havaittiin, että elintarvikehuoneiston käymälät olivat siirrettäviä kuivakäymälöitä, joissa ei ollut käsienpesupisteitä. Palvelumyyntitiskin käsienpesupisteessä oli ainoastaan kylmä juokseva vesi. Lisäksi palvelumyyntitiskillä ja siivousvälinetilassa oli pinnoittamatonta puuta, sekä siivousvälinetilan lattialla oli matto. Korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi välittömästi (Liite 1 Tarkastuskertomus).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 9.8.2022 päivätyllä kirjeellä. (Liite 2)

Toimija on antanut vastineen määräaikaan mennessä. Vastineessa toimija ilmoittaa, että palvelumyyntitiskin vesipisteeseen asennetaan lämminvesivaraaja 30.5.2023 mennessä. Henkilökunnan ja asiakkaiden käymälöihin tulee käsienpesupisteet, joissa on juokseva kylmä ja kuuma vesi, nestesaippuaa ja kertakäyttöpyyhkeitä 30.5.2023 mennessä. Lisäksi asiakkaiden ja henkilökunnan siirrettävät kuivakäymälät vaihdetaan asianmukaisiin 30.5.2023 mennessä. Palvelumyyntitiskin ja siivousvälinetilan pinnoittamattomat puupinnat käsitellään lakkaamalla sekä siivousvälinetilan matto poistetaan. (Liite 3)

Päätöksen perustelut

Epäkohtien korjaamiseksi on tarpeen antaa Twin Brothers Oy:lle elintarvikelain 55§:ssä tarkoitettu määräys, koska tarkastuksella on havaittu, että tilat eivät sovellu elintarviketoimintaan.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:

1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai

2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004, Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liitteen II luvun 1 kohdan 4 mukaan tiloissa on oltava riittävä määrä asianmukaisesti sijoitettuja ja käsienpesuun tarkoitettuja pesualtaita. Käsienpesualtaissa on oltava kylmä ja kuuma juokseva vesi sekä käsienpesuun ja hygieeniseen kuivaamiseen tarvittavat aineet. Elintarvikkeiden pesutilat on tarvittaessa erotettava käsienpesutiloista. Bar Laiturissa palvelumyyntitiskin käsienpesupisteeseen tuli vain kylmä juokseva vesi. Asiakkaiden ja henkilökunnan käymälöiden läheisyydessä ei ollut käsienpesumahdollisuutta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004, Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liitteen II luvun 1 2. a kohdan mukaan elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että; ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti. Bar Laiturin palvelumyyntitiskissä ja siivousvälinetilassa oli käsittelemätöntä puupintaa ja siivousvälinetilan lattialla oli matto, jotka eivät ole helposti puhdistettavissa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004, Yleinen elintarvikehygienia-asetus), liitteen II luvun 1 kohdan 3 mukaan elintarvikehuoneistossa on oltava riittävä määrä käymälöitä, joissa on vesihuuhtelu ja jotka on liitetty tehokkaaseen viemärijärjestelmään. Käymälät eivät saa avautua suoraan tiloihin, joissa elintarvikkeita käsitellään. Bar Laiturissa käymälät olivat siirrettäviä kuivakäymälöitä, joissa ei ollut käsienpesumahdollisuutta.

Toimijan on vastineessaan esittänyt korjaavansa epäkohdat 30.5.2023 mennessä. Toimijan esittämä määräaika on otettu huomioon määräyksessä.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 27.7.2022.

2. Twin Brothers Oy:n kuuleminen 9.8.2022.

3. Vastine kuulemiseen 25.8.2022

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 55, 75, 78 §

Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 Yleinen elintarvikehygienia-asetus, liite II, luku 1

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Twin Brothers Oy:lle

This decision was published on 09.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Olli Perälä, elintarviketarkastaja, puhelin: 0404839714

olli.perala@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Tarkastuskertomus 27.7.2022
2. Twin Brothers Oy:n kuuleminen 9.8.2022
3. Vastine kuulemiseen 25.8.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.