Vuokraus, tilat, Runonlaulajantie 40-42, Cramo Adapteo Oy

HEL 2022-009687
More recent handlings
§ 46

Vuokraus, tilat, Runonlaulajantie 40-42, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön, Kannelmäen peruskoulu

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Runonlaulajantie 40-42 sijaitsevan, huoneistoalaltaan (htm2) 173,5 m² suuruisen paviljonkitilan vuokrauksesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Kannelmäen peruskoulun lisätilaksi määräaikaisesti ajalle 1.1.2022 – 31.12.2023.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle aiheutuu tilakustannuksia seuraavasti:

Tilavuokra on 17,15 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk, yhteensä 20,05 euroa/m2/kk, 41 737,80 euroa/v.

Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/htm2/kk.

Vuokrauksessa noudatetaan hankinta-asiakirjojen liitteenä olevaa kiinteistön omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan välistä vuokrasopimusluonnosta liitteineen.

Päätöksen perustelut

Paviljonki on siirretty vuonna 2015 Pelimannintieltä Runonlaulajantielle ja koulu on ottanut lisätilat käyttöönsä lokakuussa 2015.

Tilat toimivat edelleen väliaikaisena lisätilana kattaen oppilasmäärän kasvusta johtuvan lisätilatarpeen Runonlaulajantien toimipisteen pysyvän laajennuksen valmistumiseen saakka. Paviljongista ei ole ollut voimassa olevaa vuokrasopimusta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Paviljongille on haettu uusi rakennuslupa vuonna 2022 ja määräaikainen rakennus saa olla paikallaan kauintaan 5.9.2025 saakka. Kohteella aloitetaan uudiskohteen rakentaminen vuonna 2024, jolloin kohde joko siirretään tai puretaan. Lisätilan vuokrasopimusta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle jatketaan vuoden 2023 jälkeen kun lopullinen rakentamisen aikataulu on selvinnyt.

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön mukaan asiakkuusyksikkö 1 vastaa tilojen järjestämisestä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle asiakkaan tarpeen ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

This decision was published on 16.08.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö